Ochrana osobních údajů (GDPR) – informace o zpracování osobních údajů

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (dále jen „škola“), se sídlem Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 00575933 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování (PDF)

Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Pokud škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kontaktní místo pro řešení administrativních úkonů spojených s GDPR: sekretariát školy, 8:00-14:00 hod.

Svá práva vůči škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
email: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: +420 734 647 701