Maturitní zkouška

Harmonogram jednotlivých částí maturitní zkoušky v termínu jaro 2024 – ke stažení zde.

Podrobné informace k profilové části maturitní zkoušky (termíny, místo, čas, kontaktní osoby) – ke stažení zde.

Maturitní kalendář termínu jaro 2024

 • Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2023.
 • Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.
 • Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–7. května 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) je k dispozici ke stažení zde. Kompletní informace jsou k nalezení na webu CERMATu.
 • Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.
 • Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2024. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.
 • Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část MZ

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a druhý předmět (žák volí mezi cizím jazykem a matematikou). Zkoušky společné části MZ se konají formou didaktických testů.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá ze zkušebních předmětů:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ),
 • 2 – 3 další povinné zkoušky (ze zkušebních předmětů dle ŠVP).

Profilová část

Ředitel školy určil nabídku zkoušek profilové části maturitních zkoušek pro jednotlivé obory vzdělání.

Žáci všech oborů vzdělání konají zkoušky z předmětů:

Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části:

 • ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
 • písemná práce – vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah textu je 250 slov, délka trvání 125 minut včetně času na volbu zadání

Cizí jazyk (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován) – zkouška má 2 části:

 • ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
 • písemná práce – vytvoření dvou souvislých textů, tzv. dlouhé a krátké písemné práce, minimální rozsah textu je 200 slov, délka trvání 80 minut včetně času na volbu zadání

Ředitel školy v souladu s platnými právními předpisy stanovuje, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky).

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Další zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Povinné zkoušky:
Ekonomika a marketing – ústní zkouška před zkušební komisí
Účetnictví a management – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborné předměty ekonomické – praktická zkouška

Nabídka nepovinných zkoušek:
Písemná a elektronická komunikace – praktická zkouška
Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky:
Somatologie – ústní zkouška před zkušební komisí
Psychologie a péče o klienta, rekondice – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborný výcvik – praktické provedení masáží před zkušební komisí

Nabídka nepovinných zkoušek:
Teorie masáží – ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 34-56-L/01 Fotograf

Povinné zkoušky:
Fotografie – ústní zkouška před zkušební komisí
Digitální fotografie a fotografické materiály – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborný výcvik – praktická zkouška před zkušební komisí

Nabídka nepovinných zkoušek:
Optika a přístroje – ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby

Povinné zkoušky:
Kosmetika – ústní zkouška před zkušební komisí
Zdravověda a materiály – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborný výcvik – praktická zkouška

Nabídka nepovinných zkoušek:
Komunikace ve službách – ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání)

Povinné zkoušky:
Ekonomika podniku – ústní zkouška před zkušební komisí
Účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborné předměty ekonomické – praktická zkouška

Nabídka nepovinných zkoušek:
Písemná a elektronická komunikace – praktická zkouška
Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí

Příprava k ústní zkoušce z odborného předmětu trvá 15 minut. Ústní zkouška z odborného předmětu trvá nejdéle 15 minut.
Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut.

Materiály ke stažení

Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury
Formulář pro seznam četby (ČJ)
Formulář pro seznam četby (ČJ) – vyplněný vzor

Cizí jazyk

Témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků

Témata pro maturitní zkoušky z odborných předmětů pro jednotlivé obory vzdělání

63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

69-41-L/02 – Masér sportovní a rekondiční

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

34-56-L/01 – Fotograf

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

69-41-L/01 – Kosmetické služby

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

64-41-L/51 – Podnikání (denní i dálková forma)

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2024

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2024 jsou následující: