Přípravný kurz k přijímací zkoušce

Aktuálně (22. 1. 2024)

Kurzy jsou naplněny. Je nám líto, ale přihlášení dalších účastníků již není z kapacitních důvodů možné.

Všichni přihlášení účastníci, od kterých máme zaevidovánu platbu, obdrží v nejbližší době e-mail, kterým vám potvrdíme přijetí platby a zároveň v něm najdete kompletní informace k zahájení kurzu.

Máte-li zájem, aby někteří žáci byli ve stejné skupině (například kamarádi, spolužáci ze základní školy a podobně), napište nám. Při rozdělování žáků do jednotlivých skupin není problém toto zohlednit a vašim požadavkům vyhovět.

Informace o kurzu

Chceš se co nejlépe připravit na jednotnou přijímací zkoušku? Přihlas se na přípravný kurz vedený našimi učiteli!

Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2024/2025 budou povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, proto se naše škola rozhodla pořádat přípravné kurzy pro žáky devátých tříd, aby jim usnadnila přípravu k první náročné zkoušce, která je čeká.

Účast v kurzech nezaručí samozřejmé přijetí na vybranou střední školu, ale pomůže uchazečům doplnit si vědomosti a získat jistotu, kterou budou při přijímacích zkouškách potřebovat. Nejdůležitějším předpokladem úspěšného složení přijímacích zkoušek nadále zůstává soustavná domácí příprava, v kurzech má žák možnost zeptat se na učivo, kterému nerozumí.

Přípravné kurzy poskytnou nejen nové vědomosti, ale poskytnou rady, jak se v testu zorientovat, jak při jeho řešení postupovat. I ten nejlepší žák může být zaskočen, pokud se neseznámí se strukturou testu a podobou otázek. Náplň přípravných kurzů proto vychází ze specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku (Cermat) a vyučující budou učivo procvičovat formou úloh a zadání tak, jak jsou znalosti ověřovány právě v didaktických testech.

Výhodou těchto kurzů je okamžitá zpětná vazba, možnost diskuze – proto budou v průběhu kurzu žákům elektronicky zaslány dva didaktické testy a po jejich vyhodnocení se vyučující může zaměřit na nejvíce problémové otázky.

Výuka bude vedena středoškolskými pedagogy s dlouholetou praxí. Kurz se bude konat v hlavní budově školy (Příčná 1108/1) a bude probíhat ve skupinách cca 12 až 15 žáků, podle počtu přihlášených.

Jak se přihlásit?

 1. Zde si stáhněte přihlášku.
 2. Vytiskněte si ji.
 3. Vyplňte všechny požadované údaje a podepište ji.
 4. Naskenujte ji.
 5. Odešlete ji na e-mailovou adresu karla.bedrlikova@ss-ostrava.cz.
 6. Přijetí přihlášky potvrdíme obratem e-mailem.
 7. Na začátku ledna Vám přijdou e-mailem pokyny k platbě převodem.
 8. Do 15. ledna 2024 proveďte platbu převodem.
 9. Hotovo. 🙂

Kdy se kurz koná?

Zahájení v úterý 30. ledna 2024, poslední lekce v úterý 26. března 2024. Kurz bude probíhat každé úterý s výjimkou 12. března, kdy bude volno (jarní prázdniny v okrese Ostrava-město). Každé úterý je v plánu vždy jedna hodina matematiky a jedna hodina jazyka českého. Začátek výuky v 15:30, konec v 17:10 (včetně 10minutové přestávky).

Celkem tedy na žáky čeká 8 vyučovacích hodin matematiky a 8 vyučovacích hodin jazyka českého (45minutové vyučovací hodiny).

Cena?

1500 Kč za žáka.

Kontakt (+ případné dotazy)

Mgr. Karla Bedrlíková, e-mail: karla.bedrlikova@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 573.

Náplň jednotlivých hodin český jazyk a literatura

 • Pravopis: psaní i/y (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem), předpony s-/z-, velká písmena, souhláskové skupiny
 • Slovní druhy: mluvnické kategorie
 • Základní a rozvíjející větné členy
 • Věta jednoduchá – souvětí: věta jednočlenná a dvojčlenná, souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami hlavními, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
 • Slovo a jeho význam: obrazná pojmenování, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma/antonyma/homonyma, obohacování slovní zásoby, stavba slova, útvary českého jazyka
 • Porozumění textu: jazykové funkční styly (textová návaznost, funkce textu, základní útvary a žánry)
 • Základní pojmy z teorie literatury: práce s literárním textem
 • Rozbor didaktického testu: nejčastější chyby, vysvětlení nového učiva, které se na ZŠ nestihlo probrat

Náplň jednotlivých hodin – matematika

 • Mocniny a odmocniny: výpočty, pravidla, druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin
 • Výrazy: početní operace s mnohočleny, úprava na součin vytýkáním a dle vzorců, úprava výrazů – zlomky, složené zlomky, desetinná čísla
 • Rovnice a soustavy rovnic: lineární rovnice – ekvivalentní úpravy, soustavy rovnic – řešení sčítací a dosazovací metodou
 • Slovní úlohy: přímá a nepřímá úměra, procenta, poměr – měřítko map a plánů, aritmetický průměr
 • Geometrie v rovině: trojúhelníky (obvod a obsah, Pythagorova věta, Thaletova kružnice, vlastnosti, dělení, shodnost a podobnost, konstrukce), úhly (vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídané)
 • Geometrie v rovině: čtyřúhelníky (obvod a obsah, dělení, vlastnosti, konstrukce), kružnice a kruh (obvod a obsah, vzájemná poloha kružnic a kružnice a přímky)
 • Geometrie v prostoru: hranol (tělesová a stěnová úhlopříčka), válec (povrch a objem, síť)
 • Geometrie v prostoru: jehlan, kužel, koule (povrch a objem, síť)