Metodik prevence

Mgr. Monika Glacová a Mgr. Simona Boháčová (na odloučeném pracovišti) – zabezpečují prevenci výskytu sociálně patologických jevů ve škole, zejména zneužívání návykových látek, násilí a šikanování, projevy rasismu, xenofobie, patologického hráčství, vandalismu, brutality, kriminality atd. Navrhují řediteli školy opatření k prevenci sociálně patologických jevů mezi žáky a ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem zpracovávají, zabezpečují realizaci, kontrolu i vyhodnocení minimálního preventivního programu. Jsou v kontaktu se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli i ostatními členy pedagogického sboru. Účastní se jednání výchovné komise školy, jakož i porad a seminářů organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou.

Činnost školního metodika prevence:

 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů
 • zajišťování besed a preventivních aktivit
 • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
 • další vzdělávání v problematice šikanování a prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
 • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
 • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

Minimální preventivní program ke stažení zde. 

Forma komunikace (budova Příčná, Mgr. Monika Glacová):

 • osobně (kabinet ekonomických předmětů)
  • sudý týden: úterý 10:40 – 11:25
  • lichý týden: pondělí 9:45 – 10:30
  • mimo úřední hodiny kdykoliv po předchozí domluvě
 • telefonicky – tel. číslo 910 001 576
 • písemně
  • elektronicky na kontaktní e-mail
  • schránka důvěry – umístěna v přízemí školy

Forma komunikace (budova Polská, Mgr. Simona Boháčová):

 • osobně
  • lichý týden: úterý 11:45 – 12:30
  • sudý týden: úterý 13:30 – 14:15
  • mimo úřední hodiny kdykoliv po předchozí domluvě
 • telefonicky – tel. číslo 910 001 842
 • písemně
  • elektronicky na kontaktní e-mail
  • schránka důvěry – umístěna v přízemí školy v blízkosti školního bufetu

Konzultační témata:

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek – alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky
 • virtuální drogy, patologické hráčství
 • domácí násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • poruchy příjmu potravy

Informace pro žáky a rodiče:

Zajímavé odkazy