Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč o přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a rovněž uchazeč o vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání zápisový lístek neobdrží ani neodevzdává. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisové lístky uchazečům o vzdělávání ve středních školách Moravskoslezského kraje (mimo žáky základní školy) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (kancelář č. F 321). Zápisový lístek lze obdržet trojím způsobem:1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu. 2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.

Vyplněný formulář zašlete doporučeně na adresu:

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
oddělení správy škol
28. října 117
702 18 Ostrava

Následně bude zápisový lístek zaslán poštou.

3. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce – občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost – občanský průkaz, cestovní doklad) nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

V případě dotazů ve věci vydávání zápisových lístků kontaktujte vyřizujícího referentku Krajského úřadu MS kraje Pavlu Nyklovou (tel.: 595 622 358, e-mail: pavla.nyklova@msk.cz).