Projekty – Výstava

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostravská flora a fauna

Již popáté naše škola zorganizovala volnočasový fotografický projekt, tentokrát pod názvem „Ostravská fauna a flóra“. Jak již název napovídá, studenti naší školy se zaměřovali během školního roku 2022/2023 na fotograficky zajímavé momenty přírodních zákoutí našeho industriálního města. Své nejlepší snímky pak přihlásili do soutěžní výstavy, instalované v reprezentačních prostorách zámku Slezské Rudoltice.

Na konci dubna 2023 odborná komise, složená z učitelů odborného výcviku a ředitele školy, vybrala z přihlášených 80 fotografií žáků prvního až čtvrtého ročníku nejlepší fotografie. Hlavním kritériem hodnocení byla kvalita zpracování. Z tohoto posouzení pak vzešlo výsledné pořadí a umístění.

  1. místo – Jakub Ksiažek, žák 4. ročníku oboru Fotograf
  2. místo – Tereza Kvasnicová, žákyně 3. ročníku oboru Fotograf
  3. místo – Marek Staník, žák 3. ročníku oboru Fotograf
  4. místo – Daniel Novotný, žák 3. ročníku oboru Fotograf
  5. místo – Marie Hyblerová, žákyně 1. ročníku oboru Fotograf

Autoři těchto snímků obdrželi věcné ceny – odbornou a uměleckou literaturu s fotografickou tematikou. Všem fotografům děkujeme za účast v této soutěži a těšíme se na další ročník.

Pokud byste měli zájem vidět všechny fotografie, máte možnost tak učinit do 20. listopadu. Přejeme příjemný fotografický zážitek.

Fotogalerie z výstavy na facebookových stránkách školy.

Ostravská zákoutí

Projekt Ostravská zákoutí realizovaný s finanční podporou statutárního města Ostravy je v pořadí již čtvrtou úspěšnou realizací svého druhu, tradičně rozšířenou o školní fotografickou soutěž a vrcholící stejnojmennou výstavou. V soutěžní sekci byli dne 17. června 2022 oceněni diplomy a poukázkami na nákup zboží tito žáci:

1. místo – Jaromír Ožana, žák 3. ročníku oboru Fotograf
2. místo – Daniel Kereškéni, žák 3. ročníku oboru Fotograf
3. místo – Jakub Ksiažek, žák 3. ročníku oboru Fotograf
4. místo – Ondřej Kubík, žák 2. ročníku oboru Fotograf
5. místo – Kristýna Zupková, žákyně 3. ročníku oboru Fotograf

Z rozpočtu statutárního města Ostravy byly v předchozích letech financovány tyto studentské skupinové výstavy: „Ostraváci a Ostrava, sny a představy ve snímcích žáků SŠSP Ostrava“ (2017), „Ostravské kontrasty a harmonie“ (2018) a „Ostrava!!!“ (2020).

Námětem aktuálního čtvrtého ročníku byla převážně městská zákoutí prezentující naše statutární město. Je až s podivem, jak se tohoto žánru dokázali studenti zhostit. Mimo tradiční pohled na město kolem nás se v této fotografické disciplíně uměli tvůrčím způsobem nejen zorientovat, ale i výtvarně realizovat. Své subjektivní pocity z města zde přetváří do dvojrozměrného obrazu, ve kterém aplikují kánony klasické kompozice i práce se světlem.

Na prezentovaných snímcích studenti důmyslně propojují možnosti dané digitální technikou se svým tvůrčím záměrem a dosahují tak výsledků, které by byly ještě v dobách klasické analogové fotografie jen stěží dosažitelné. Díky dobré znalosti digitálního způsobu záznamu obrazu mladí autoři výrazně rozšířili své tvůrčí postupy v dokumentární fotografii, krajinářské fotografii a fotografickém zátiší.

Studentské snímky v současném projektu nemají ambice seznámit diváky jen s pohledy na město, které láká industriální turisty do dané oblasti. Vystavující autoři často vizualizují civilizační a ekologické problémy, širší životní prostředí města a proces jeho utváření.

V mnoha případech přechází přímá čistá fotografie do intermediální sféry, např. formou počítačově manipulovaného obrazu. Jindy student vytváří svůj osobitý pohled na město přímo v prostředí školního ateliéru nebo jej nachází v oprýskané fasádě. Mnozí vystavující, často spontánně a bezděčně, pracují   s aktuálními trendy ve výtvarné fotografii.

Výstava Ostravská zákoutí prezentuje výběr snímků s prvky tradiční, ale také imaginární fotografie. Klasický černobílý pohled na městský obvod Ostrava-Vítkovice ztvárnil Jakub Ksiažek, který promyšleně pracuje se světelnou atmosférou. Světelná silueta a grafická stylizace s absencí detailů zaujala na cestě městem Ondřeje Kubíka a Daniela Kereškéniho. Barva a světlo jsou důležitým prvkem na snímcích Jaromíra Ožany. Nové skutečnosti a světelný element formou luminografie vkládají do svých obrazů autoři Patricie Matějová, Maxim Bajza a Jan Gajdošek. Barevné a snové krajiny, odkazující na postindustriální prostředí Ostravy, realizovali studenti Markéta Kubátová a Robin Fröhlich. Až imaginativní pohled na město zachytila v působivém detailu obchodního domu Ostravica-Textilia Kristýna Zupková. Digitálními zásahy a vícenásobnou expozicí realizuje své „snové“ obrazy města s jeho okolní krajinou Nela Kubánková. Představuje nám působivé digitální koláže, které promyšleně komponuje a obohacuje o figurální prvek. Skleněná koule z optického skla, podtrhující křehkost okamžiku i pomíjivost lidského života, je zase hlavní dominantou fotografie Daniela Novotného. Ke klasickému pohledu na město se vrací Karolína Škarpová, zaznamenávající nejrůznější uliční zákoutí viděná prizmatem černobílé nostalgie. Subjektivní pojetí ostravských architektonických dominant a nový pohled na moderní tvář města prezentují Simona Krupinská, Šarlota Plušková, Tereza Gallová a Gabriela Leskovjanová. Nedílnou součástí realizovaného projektu jsou rovněž subjektivní dokumentární snímky obyvatel Ostravy-Vítkovic zachycené objektivem Barbory Krenželokové a Jakuba Ksiažka.

Ostrava ve svých nejrůznějších podobách provází většinu studentů během studia a nezřídka se stává nedílnou součástí jejich maturitního portfolia.

K četným výstavním prezentacím Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace se přiřazuje i tato reprezentativní přehlídka ostravských zákoutí, dokládající velice dobrou úroveň i talent nadějných mladých fotografů a pestrost jednotlivých pohledů na dané téma.

Fotografie z výstavy na facebookových stránkách školy.

Školní fotografická soutěž s výstavou ve Slezských Rudolticích 2020

Jako každý rok, tak i letos realizujeme v letních měsících na zámku ve Slezských Rudolticích výstavu fotografií žáků Střední školy služeb a podnikání Ostrava oboru Fotograf. Tento již 15. ročník má název: Výstava-Ostrava!!!

Námětem pro tento ročník je zachycení reálií Ostravy, a to v osobitém pohledu na samotné město a její obyvatele. Cílem bylo zapojit mladou generaci do objevování svého města. Podnítit její zájem o místo, kde studují a žijí, a současně propagovat samotné město v rámci republiky či s přesahem do zahraničí, a to v rámci návštěvníků zámku ve Slezských Rudolticích. Tím pouť výstavního souboru neskončí a tyto velkoplošné tisky budou od konce měsíce září 2020 vystaveny v ostravské galerii Chagall.

Soutěž byla letos ztížena omezeními, která s sebou přinesl koronavirus z Číny a vše, co na to navazovalo. Přesto se povedlo shromáždit dostatečný počet fotografií, vybrat snímky, vyhodnotit nejlepší autory a ocenit je. Porota v čele s panem ředitelem Mgr. Pavlem Chrenkou vybírala přibližně z 30 fotografií pět nejlepších.

1. místo tak obsadil Lukáš Bukovanský ze třídy F4
2. místo Monika Kvapilová ze třídy F4
3. místo Sára Válková ze třídy F4
4. místo Denis Mlýnek ze třídy F1
5. místo Robin Fröhlich ze třídy F2

Děkujeme všem účastníkům soutěže, vítězům, členům poroty a také statutárnímu městu Ostrava, jehož finanční grant pomohl celý projekt realizovat.

Fotogalerie z výstavy na facebookových stránkách školy.

Školní fotografická soutěž s výstavou ve Slezských Rudolticích 2018

Na začátku školního roku 2017/2018 byla vyhlášena soutěž pro žáky naší školy oboru Fotograf s názvem „Výstava – Ostravské kontrasty a harmonie“. Na podzim roku 2017 tak vznikl projekt, který měl specifickými fotografickými prostředky zachytit kontrasty a harmonii v Ostravě. Soubor fotografií tvořil tradiční školní výstavu na zámku ve Slezských Rudolticích. Díky grantu rozpočtu města Ostravy mohla být výstava realizována a instalována v nejreprezentativnějších prostorách zámku. Téměř po celý školní rok pořizovali žáci všech tříd oboru Fotograf snímky, se kterými soutěžili. Dne 31. 5. 2018 proběhlo v budově Střední školy služeb a podnikání Ostrava vyhodnocení a ocenění školní fotosoutěže „Ostravské kontrasty a harmonie“, a to za účasti ředitele školy pana Mgr. Pavla Chrenky, vedoucí učitelky odborného výcviku Petry Chrenkové-Vítkové, učitelů odborného výcviku: Vladislava Jasioka, Lucie Simperové, Jiřího Žižky, a také i žáků oboru Fotograf. Porota měla k dispozici projekci zúčastněných snímků, ale i velkoplošné tisky z tiskárny Canon image PROGRAF PRO-1000, kterou škola získala v rámci grantu. Porota ocenila pět žáků: 1. cenu obdržel – Jonáš Dus, (3. ročník), 2. cenu – Jakub Kempný (2. ročník), 3. cenu – Petra Petřeková (2. ročník), 4. cenu – Martina Harazímová (3. ročník), 5. cenu – Alexandr Nováček (1. ročník). Žáci obdrželi diplomy a poukázky na nákup zboží. Odměny byly financovány z fondu SRPŠ. Z celkového počtu snímků bylo vybráno (včetně snímků výherců) 28, které byly následně vytištěny na Photo Paper Pro Luster LU-101 – A2, tj. na formát 594 x 420 cm.

Dne 26. 6. 2018 bylo 28 adjustovaných fotografií, včetně informačního panelu převezeno do Slezských Rudoltic a instalováno v prostorách místního zámku, kde je během dvou letních měsíců zhlédlo kolem 3000 návštěvníků, dle informací pana Zemby, kastelána Slezsko Rudoltického zámku. Tím pouť výstavního souboru neskončila a tyto velkoplošné tisky budou od konce měsíce září 2018 vystaveny v ostravské galerii Chagall.

Na závěr děkujeme všem účastníkům soutěže, vítězům, členům poroty a také Statutárnímu městu Ostrava, jehož finanční podpora pomohla celý projekt realizovat.

Školní fotografická soutěž s výstavou ve Slezských Rudolticích 2017

Je to již téměř rok, kdy byla vyhlášena soutěž pro žáky naší školy oboru Fotograf s názvem „Ostraváci a Ostrava, sny a představy ve snímcích žáků SŠSP Ostrava“. Na podzim roku 2016 tak vznikl projekt, který měl specifickými fotografickými prostředky zachytit současné reálie města Ostravy a života jejich obyvatel. A od samého počátku nešlo jen o prosté zachycení současnosti, ale i osobitý pohled, který by byl schopen postihnout atmosféru doby, radosti, strasti, ale i sny dnešního člověka, fotografie, které by mohly vhodně přispět k oslavám 750. výročí založení Ostravy a být i náplní tradiční školní výstavy v zámku ve Slezských Rudolticích. Součastně s vyhlášením soutěže bylo požádáno o grant z rozpočtu města Ostravy v hodnotě 50 000 Kč na adjustáž a tisk fotografií, protože výstava měla být instalována v nejreprezentativnějších prostorech zámku. Po obdržení grantu na jaře 2017 bylo z přislíbených peněz koupeno 37 špičkových kovových rámů velikosti 50×70 cm s antireflexními skly a vytištěno celkem 34 velkoformátových fotografií, ze kterých výběrová komise v čele s panem ředitelem Mgr. Pavlem Chrenkou, dále reprezentovaná Ing. D. Baričákem, Mgr. D. Krömrovou a učiteli odborného výcviku: Vladislavem Jasiokem, MgA. Jiřím Žižkou, Mgr. Terezií Foldynovou, Lucií Simperovou, vybrala 5 žákovských prací, jejichž tvůrci obdrželi diplom a z fondu SRPŠ finanční odměnu ve formě poukázek k zakoupení zboží dle vlastního výběru.

Za soubor černobílých snímků převážně z noční Ostravy získala Anna Špundová 1. cenu a 1500 Kč, Dominik Knýbel za stylizovanou fotografii Dáma v černém 2. cenu a 1500 Kč, Štěpánka Parvová 3. cenu za dokumentární snímky fotbalových fanoušků a 1000 Kč, Kristýna Hargašová 4. cenu a 500 Kč za dokumentární fotografie zachycující ostravské prodejce, 5. cenu a 500 Kč Kateřina Krestová za soubor streetfotografií z Ostravy.

Na závěr článku je nutno poděkovat za zdárné dokončení tohoto projektu všem účastníkům soutěže, vítězům a i těm, kterým byly fotografie „pouze“ vystaveny, a to za vzorné reprezentování školy, dále členům poroty a konečně i Statutárnímu městu Ostrava, jehož finanční podpora pomohla celý projekt realizovat.

Fotogalerie z výstavy na facebookových stránkách školy.