Projekty – Šablony 2022

Název projektu: Šablony 2022
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002887
Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
Začátek projektu: 1. února 2023
Konec projektu: 31. ledna 2026

Naše škola získala grant na realizaci projektu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím těchto šablon:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků střední školy v DVPP – učitelé budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole prostřednictvím šablony Inovativní vzdělávání – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků škol a odborníků z praxe v rámci odborného výcviku. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  • Personální podpora dvou pozic kariérových poradců – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu dvou pozic kariérových poradců na naší škole. Školní kariéroví poradci budou působit jako podpora našich žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.