Projekty – Šablony 2019

Název projektu: Šablony 2019
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013802
Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, číslo výzvy: 02 18 065
Začátek projektu: 1. 9. 2019
Konec projektu: 31. 8. 2021
Projektový manažer: Milada Zemková

Naše škola získala grant na realizaci projektu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím těchto šablon:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků střední školy v DVPP – učitelé budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků škol a odborníků z praxe v rámci odborného výcviku. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.