Projekty – Šablony 2017

Název projektu: Šablony 2017
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006089
Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, číslo výzvy: 02 16 035
Začátek projektu: 1. 9. 2017
Konec projektu: 31. 8. 2019
Projektový manažer: Milada Zemková

Naše škola získala grant na realizaci projektu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím těchto šablon:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků střední školy v DVPP – učitelé budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  • Tandemová výuka na střední škole – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků naší školy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků škol a odborníků z praxe v rámci odborného výcviku. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Celkem bude do projektu zapojeno 50 učitelů naší školy.