Projekty – OKAP II

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
Číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Dotační program: v rámci výzvy Implementace Krajských akčních plánů II z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Celkové způsobilé výdaje: 201.504 Kč
Doba trvání projektu u KÚ MSK: 1. července 2021 – 30. listopadu 2023
Doba trvání projektu u nás: 1. března 2022 – 30. listopadu 2023

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.