Projekty – Erasmus+ Odborná stáž pro všechny II

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné vzdělávání a příprava
Začátek projektu: 1. 6. 2017
Konec projektu: 31. 5. 2019
Projektový manažer: Milada Zemková

Naše škola získala grant na realizaci projektu mobilit žáků studijního oboru Podnikání a Ekonomika a podnikání a učebního oboru Prodavač a Aranžér. Ve čtyřech bězích (podzim 2017, jaro, 2018, podzim 2018 a jaro 2019) pojede celkem 40 žáků s pedagogickým doprovodem na odbornou stáž do velkoobchodu Metro Cash & Carry SR, s. r. o. ve slovenské Žilině. Projekt je zaměřen na mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cíl projektu:

Výměna zkušeností a prohlubování vědomostí a dovedností žáků v teoretickém a praktickém vyučování, zlepšení flexibility a adaptability účastníků na evropském trhu práce, seznámení účastníků s pracovními podmínkami ve firmách jiné zemi a poznání jiného způsobu odborného vzdělávání.

Výstupy projektu:

  • Prohloubené a inovované kompetence podpořených žáků.
  • Skupinová práce na téma: Přínos zahraniční stáže pro můj profesní rozvoj.
  • Trojjazyčný slovník (česko x slovensko x anglický) zaměřený na odbornou terminologii z velkoobchodu.
  • Fotodokumentace z průběhu stáží na CD.

Zpráva účastníků stáže č. 1

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540

První desetičlenná skupina absolvovala stáž v termínu od 26. 11. do 9. 12. 2017 ve Slovenské republice. Vysílající organizace byla Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě a přijímající organizací byla firma METRO Cash & Carry SR s. r. o. v Žilině.

Cílem stáže bylo seznámení se s velkoobchodními operacemi firmy Metra cash&carry – nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kromě toho samotná účast na stáži vedla k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace žáků. Našim úkolem byla práce na trojjazyčném (česko x slovensko x anglickém) odborném slovníku z oblasti obchodu se zaměřením na velkoobchodní činnosti.

V projektu byly nově uplatněny principy Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – ECVET. Cílem je zvýšit kvalitu stáží v zahraničí. Pro každý obor je stanovena Jednotka výsledků učení (co se má v zahraničí naučit) – Prodej zboží a Aranžování zboží. Na konci stáže žáci prokazovali znalosti z těchto jednotek výsledků učení.

Příspěvek stážisty Tomáše Fiuráška

Mezi první body přínosu odborné stáže ve firmě Metro (Makro) v Žilině bych zařadil osobní růst k individualitě a samostatnosti. Jak řekl známý maďarský matematik Alfréd Renyi v jedné ze svých publikací; „Chcete-li vyniknout v davu, musíte z něj vystoupit“. Díky této stáži jsem si mohl tuto citaci prožít osobně a zamyslet se pořádně nad ní. Nelze se neustále schovávat za dav – nutno se postavit sám za sebe. Dle mého názoru dospělost začíná ve chvíli, kdy se pustíme bezpečného domova a jsme odkázáni na to, co si sami zařídíme nebo vybereme. Díky stáži jsem si tuto skutečnost mohl plně prožít.

Jako další neméně důležitý bod bych přiřadil pohled na chod velkoobchodu a dřinu okolo něj. Málokdy si uvědomujeme, kolik práce se za tímto „kolosem procesů“ skrývá a tahle sonda do nitra Metra mi opravdu sáhla do svědomí. Nejsou to hasiči, nejsou to policisté… a další všemi propagovaná „zaměstnání snů“ a přesto se jedná o poměrně náročné a zodpovědné zaměstnání, bez kterých, ač se nám to možná nyní nezdá, bychom taktéž nemohli žít „Česko/Slovenský sen“. (Například: Jít si ráno pro čerstvé pečivo anebo nakoupit na Vánoce.)

Další bod přínosu stáže pro můj jak studijní tak osobní život, bych určitě přiřadil školení. Školení o hygieně, normách HACCP, školení o BOZP či jak poznat okem nepravé EURO bankovky. Málokdy si uvědomujeme, kde bychom bez těchto školení zaměstnanců pracujícími s potravinami nyní byli.

Závěrem bych připojil jako přínos stáže rozsáhlou odbornou terminologii a marketingové směřování. Dozvěděl jsem se, jaký je rozdíl mezi „zlatým“, „stříbrným“ a „modrým“ zákazníkem a jak si zajistit spokojeného zákazníka.

Všechny výše jmenované body jsou velkým přínosem pro můj život, jak osobní, tak studijní a budu na Metro v Žilině rád vzpomínat.

Zpráva účastníků stáže č. 2 (25. 02. – 10. 03. 2018 v Žilině)

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540

Dne 25. 02. 2018 skupina deseti žáků ze třídy PS1A, PS1B, P1, EP3 a A2 odjela do Žiliny na 14 denní stáž.

Ubytovali jsme se na školním internátě při Střední odborné škole stavební v Žilině, a protože firma, ve které jsme pracovali, byla nedaleko, odpolední hodiny jsme využili na zdravotní procházky a obhlídku okolí města.

Ihned první den ve firmě se nás ujala paní Milada Parišová, která se nám po celou dobu stáže věnovala a každý den pro nás měla připravený program. Byli jsme rozděleni do skupin a střídali jsme se na různých odděleních, například na pokladnách, v distribuci, reklamaci, zapojili jsme se do ukládání a oceňování zboží v oddělení NON FOOD. Protože byla zahájena jarní sezóna, kompletovali jsme na oddělení NON FOODU zahradní nábytek, různé typy grilů, houpaček. Tato činnost nás velmi bavila. Vedoucí na odděleních nás vždy seznámila se sortimentem, proškolila nás o strategii kontroly, úpravy a oceňování zboží. Mimo jiné jsme se účastnili několika školení, která se týkala vedení firmy, kontroly kvality zboží a s proaktivním prodejem. Seznámili jsme se se „Zlatými pravidly společnosti“, které vyjadřovaly přístup a chování zaměstnanců k zákazníkovi. Praxe se nám ve firmě moc líbila, činnosti byly různorodé a pro nás velmi zajímavé.

V polovině naší stáže o víkendu jsme si odpočinuli a využili jsme volný čas k prohlídce města Žiliny. Zastavili jsme se v kostele Nejsvětější trojice, kde jsme si prohlédli jeho interiér. V neděli jsme navštívili Budatínský zámek a někteří z nás šli na prohlídku zámku. Měli jsme velmi mladého, ale informovaného průvodce, který nás zaujal svými znalostmi. Na internátě jsme měli k dispozici místní tělocvičnu a posilovnu, kterou jsme využili.

Stáž pro nás byla velmi přínosná, získali jsme také cenné informace z velkoobchodní činnosti, porozuměli slovenskému jazyku, tvořili jsme česko-slovensko-anglický slovník a seznámili jsme se slangovým slovníkem firmy. Zaměstnanci používali výrazy, které jsme neznali.

Uvědomili jsme si, že odpovědnost, která se od pracovníků očekává, je pro práci v obchodě velmi důležitá.

studenti SŠSP Ostrava-Poruba – Simona Volná (PS1A), Lukáš Votýpka (PS1A), Marie Adámková (PS1B), Elen Winklerová (PS1B), Daniel Kroščen (EP3), Vojtěch Slavík (EP3), Tereza Košková (P1), Matouš Hurta (P1), Sabina Klozíková (A2), Anna Tomečková (A2)

Zpráva účastníků stáže č. 3

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540
Termín stáže: 25. 11. – 8. 12. 2018
Hostitelská země: Slovenská republika

Cílem stáže bylo seznámit se s činností velkoobchodní firmy. Zjistit, jakým způsobem zajišťuje nákup zboží od jednotlivých dodavatelů, jeho odběr, přejímku a skladování. Jak je rozdělen prodejní prostor na jednotlivé úseky a jakým způsobem je na něm zboží prezentováno, oceňováno a doplňováno. Seznámit se s činností různých typů pokladen. Poznat nové způsoby přímé distribuce k zákazníkům a způsoby vyřizování reklamací. Osvojit si správný způsob jednání se zákazníky, pochopit základní pravidla správné komunikace, která vedou k tomu, že se spokojený zákazník znovu do provozovny vrací. Poznat organizační strukturu velkoobchodní společnosti, jednotlivé zaměstnanecké pozice, práci personálního oddělení. Zjistit, jak firma o své zaměstnance pečuje, co jim nabízí. Poznat také marketingovou činnost, jejíž součástí je reklama a propagace. Účast na stáži vedla k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace. Jazykové znalosti získané na stáži jsou také velmi prospěšné, protože je účastníci mohou využít v běžném i profesním životě.

Společné závěrečné hodnocení stážistek

Na stáž jsme odjížděly s velkým očekáváním. Jsme rády, že nás vybrali z mnoha zájemců. Naše skupina je z různých učebních i studijních oborů a byly jsme zvědavé, co se z programu stáže bude hodit do jednotlivých předmětů a pomůže nám to v dalším studiu, u závěrečných zkoušek nebo v odborném výcviku. Určitě využijeme nové zkušenosti a dovednosti také v budoucím profesním životě.

Moc nás potěšilo milé přijetí a chování všech zaměstnanců METRA. V prvních dnech jsme se seznamovaly s novým prostředím, umístěním stovek produktů v jednotlivých odděleních. Kolegové z pracovní plochy měli s námi trpělivost a postupně jsme byly více a více samostatné. Snažily jsme se co nejlépe vyhovět dotazům a přáním zákazníků, kteří nás požádali o radu či pomoc. Což taky nebylo vždy snadné. Kromě práce na doplňování zboží, jeho oceňování, přeceňování a „fejsování“ jsme absolvovaly řadu zajímavých školení. Ta se týkala personalistiky, managementu, bezpečnosti práce a požární ochrany, práce s penězi, dodržování norem kvality a skladování, způsobu příjmu zboží, jeho prodeje a distribuce. Seznámily jsme se také s prací obchodních zástupců, recepčních, pokladních, dekoratérky, koordinátorů distribuce apod.

Naučily jsme se také samostatnosti, plánování režimu dne, orientovat se v cizím prostředí. Komunikaci ve slovenském jazyce, kdy nám už po prvních dnech začala sama „naskakovat“ slovenská slovíčka. Zajímavá byla také odborná terminologie METRA, ve které se hodně čerpá z anglického jazyka, jak to v mezinárodní společnosti bývá. Pochopily jsme, že znalost jazyků je pro náš další profesní i osobní život velmi důležitá. Moc se nám líbilo historické centrum Žiliny, které jsme několikrát v době volného času navštívily a užily si v něm příjemnou předvánoční atmosféru.

Kolektiv se postupně sžíval, navzájem jsme se mnohé vůbec neznaly. Za dva týdny se z některých z nás staly kamarádky, které se rády sejdou a zavzpomínají na společné zážitky i po stáži.

Zpráva účastníků stáže č. 4

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540
Termín stáže: 24. 3. – 6. 4. 2019
Hostitelská země: Slovenská republika (Žilina)

V rámci projektu „Odborná stáž pro všechny II.“ se v termínu od 24. 3. 2019 do 6. 4. 2019 konala další ze stáží na Slovensku, konkrétně v Žilině.

Cílem bylo poznat velkoobchodní řetězec METRO Cash & Carry SR, s.r.o., komunikovat s cizími lidmi, umět se zařadit do pracovního kolektivu a plnit pracovní úkoly směřující ke spokojenosti zákazníka. Současně jsme poznali tuto sousední zemi, jejich měnu, zvyklosti i běžný život a můžeme porovnat priority vůči naší vlasti.

V praxi jsme se postupně seznámili s celým sortimentem nabízeného zboží. Nabídka zahrnuje celý sortiment potravinářského zboží, ale i nepotravinářské zboží, s čímž se velká většina z nás setkala poprvé. Poznali jsme celý proces, který souvisí s cestou pohybu zboží od výrobce až ke spotřebiteli. Byly nám poskytovány informace: Jak často objednávat? Kolik objednávat? U koho objednávat? Bude zákazník s naší nabídkou spokojen? A až pak je zde celá řada dovedností souvisejících s péčí o nakoupené zboží.

Jak jsme postupně zjišťovali, v Metru je neustále chladno, ale někde ještě chladněji. Mražené zboží skladujeme hodně pod nulou, okolo mínus 20°C, chladicí zařízení jsou určena pro zboží rychle se kazící a teplota je okolo plus 2°C. A pak je zde běžná skladovací teplota okolo 15°C. A kdo to má vše pohlídat a zajistit? Jsou to právě pracovníci na prodejně a my zde dva týdny patříme také.

A aby to vše fungovalo jak se má, musí být v pořádku technické vybavení. A to jsme viděli, jedna trubka červená, druhá žlutá, třetí modrá, pak měděná a to je ta vzduchotechnika, chlazení, hašení požáru, větrání i příjemná teplota v sociálním zázemí pro zaměstnance.

Postupně jsme se vše dověděli, bylo to příjemné pracovní prostředí s milým vedením společnosti Metro, usměvavými zaměstnanci a spokojenými zákazníky.

V Žilině to vše zažili tito vybraní žáci:

Z oboru Prodavač: Denk Filip a Musálek Daniel
Z oboru Aranžér: Pavlačíková Viktorie a Svobodová Barbora
Z oboru Ekonomika a podnikání: Barincová Sára a Ovšanková Julie
Z oboru Podnikání: Cáblová Martina, Cygánková Tereza, Mochová Veronika, Stuchlíková Anna

Slovník odborné terminologie z oblasti velkoobchodu CZ-SK-EN

Na stážích žáci společně vytvořili trojjazyčný slovník odborné terminologie z oblasti velkoobchodu. V současné době je využíván ve výuce odborných předmětů – zbožíznalství, obchodní provoz a samozřejmě také ve výuce anglického jazyka. Aktualizovaná verze slovníku ke stažení zde.