Projekty – Erasmus+ Jazykový kurz

Název projektu: Jazykový kurz
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034595
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – Mobilita pracovníků škol
Začátek projektu: 1. 11. 2017
Konec projektu: 31. 10. 2018
Projektový manažer: Milada Zemková

Naše škola získala grant na realizaci projektu z dotačního programu Erasmus+. Projekt podpoří jazykové kompetence učitele anglického jazyka na 14denním zahraničním metodickém jazykovém kurzu na Maltě.

Realizací tohoto projektu dojde k naplnění několika významných cílů týkajících se koncepčních záměrů školy pro aktuální období. Z hlediska zvyšování odbornosti dojde ke zvýšení kvalifikace vyslaného pracovníka, jeho jazykových znalostí, ale stejně tak i jeho kolegů vzhledem k tomu, že jim zprostředkuje získané informace, nové dovednosti a materiály. V praktických ukázkách tak následně dojde k rozvoji týmové spolupráce a kolegiality, což je také jeden z atributů v rámci strategického rozvoje naší školy. Dalším z cílů je pak získání nových profesních kontaktů, díky kterým se škola může jednodušeji zapojit do nových partnerství a projektů.

Cílem kurzu zaměřeného na rozvoj jazykových dovedností je pozvednutí kvality vyučovaného jazyka. Je tím myšleno zmapování aktuálních schopností daného účastníka, tedy jeho znalostí, plynulého vyjadřování se v cizím jazyce, užívání kolokací a dovětků tak, aby byly zjištěny nedostatky, chyby a aby byly zprvu eliminovány a dále pak odstraněny úplně. Zde je právě přidaná hodnota, protože v rámci dalšího vzdělávání na seminářích konanými v rámci ČR není důraz tolik kladen na správnost a aktuálnost jazyka, výslovnost a případné chyby ve vyjadřování a užívání nesprávné slovní zásoby nejsou tolik opravovány. Z hlediska zlepšování gramatiky se pak nejedná jen o vypracovávání gramatických cvičení, ale naopak o objevování správných gramatických struktur, které rodilí mluvčí vnímají jako naprosto přirozené. Také tento způsob pak bude předán žákům účastníka mobility, kteří získají nový rozměr učení se tolik neoblíbené gramatiky a v rámci konkrétních příkladů, které může účastník pouze na takové zahraniční mobilitě získat, pak gramatické problémy budou vnímat daleko přirozeněji. Celkově tak dojde ke zlepšení výslovnosti, slovní zásoby účastníka, obohacení jazyka o nové ustálené vazby a o jeho aktuálnost v rámci správných gramatických struktur.