66-51-H/01 Prodavač

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač – všeobecné zboží, Prodavač – elektrotechnické zboží 

Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou poskytuje střední odborné vzdělání. 

Vstupní požadavky na žáka školy

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, bez vážnějších vad řeči, poruch pohybové soustavy, psychických poruch. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk anglický nebo německý, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie, tělesná výchova) a odborné předměty (ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, daňová evidence, komunikace ve službách, aplikovaná psychologie, propagace). Teoretické vyučování probíhá v odloučeném pracovišti Ostrava-Poruba, Polská 1543/6. Odborný výcvik probíhá ve smluvních prodejnách v týdenních cyklech. 

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavač jako zaměstnanec v obchodních provozovnách různých typů a velikostí, zejména dle svého zaměření na všeobecné zboží nebo na elektrotechnické zboží. Bude připraven, po získání nutné praxe, uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Absolvent dovede převzít zboží od dodavatele, připravit ho k prodeji, skladovat. Ovládá techniku prodeje zboží, předvedení zboží zákazníkovi a odborné poradenství. Vystavuje doklady spojené s prodejem zboží, ovládá práce na kontrolních pokladnách a pokladních systémech včetně realizace hotovostních a bezhotovostních plateb. Je schopen vyřídit reklamaci zákazníka, orientuje se v základních právních normách, které souvisejí s prodejem zboží.

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů podle platných předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi studia získávají výuční list příslušného oboru a jsou připraveni vykonávat obchodně provozní funkce v maloobchodě a velkoobchodě, pro které je výuční list kvalifikačním předpokladem.

Možnosti dalšího studia

Absolventi učebního oboru mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání v denní nebo dálkové formě studia, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán oboru vzdělávání 66-51-H/01 PRODAVAČ
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura21,514,5
Cizí jazyk 12226
Občanská nauka1113
Základy přírodních věd2103
Matematika1,511,54
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Všeobecně vzdělávací předměty celkem10,58,57,526,5
Odborné předměty    
Ekonomika01,523,5
Obchodní provoz11,51,54
Daňová evidence002,52,5
Komunikace ve službách1,521,55
Zbožíznalství2,52,52,57,5
Aplikovaná psychologie1102
Propagace1001
Odborný výcvik15151545
Odborné předměty celkem2223,52570,5
 
Celková hodinová dotace32,53232,597