64-41-L/51 Podnikání (denní studium)

Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Denní studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední vzdělání.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili tříletý učební obor. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřenou kopii výučního listu a také úředně ověřené kopie vysvědčení ze všech tří ročníků absolvovaného učebního oboru (u žáků, kteří teprve dokončují 3. ročník, je za tento ročník nutno dodat úředně ověřenou kopii pololetního vysvědčení). Vhodné je uvést na přihlášce telefonní číslo.

Forma studia

Denní studium – dvouleté.

Průběh výuky

Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně koncipovaná orientace. Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk německý nebo anglický, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie, dějepis a tělesná výchova) a odborné předměty (ekonomika podniku, účetnictví, psychologie a sociologie, písemná a elektronická komunikace, management, marketing, učební praxe a právo).

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Podnikání je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Pozornost je věnována také rozvoji všeobecného vzdělání, jako základu pro další celoživotní vzdělávání.

V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku nebo samostatně podnikat.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách, bakalářském, magisterském a inženýrském studiu na vysokých školách především v navazujícím ekonomickém směru.

Učební plán oboru vzdělání 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (denní studium)
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura448
Cizí jazyk437
Občanská nauka112
Dějepis101
Matematika437
Tělesná výchova224
Informační a komunikační technologie224
Všeobecně vzdělávací předměty celkem181533
Odborné předměty
Ekonomika podniku336
Účetnictví448
Písemná a elektronická komunikace224
Právo123
Marketing303
Management022
Psychologie a sociologie112
Učební praxe224
Odborné předměty celkem161632
 
Celková hodinová dotace343165