64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium)

Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Tříleté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední vzdělání.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili tříletý učební obor. K přihlášce je nutno přiložit úředně ověřenou kopii výučního listu a také úředně ověřené kopie vysvědčení ze všech tří ročníků absolvovaného učebního oboru (u žáků, kteří teprve dokončují 3. ročník, je za tento ročník nutno dodat úředně ověřenou kopii pololetního vysvědčení). Vhodné je uvést na přihlášce telefonní číslo.

Forma studia

Dálkové studium probíhá formou výuky (konzultací) 1 den týdně.

Průběh výuky

Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně koncipovaná orientace. Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk německý nebo anglický, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd a dějepis) a odborné předměty (ekonomika podniku, účetnictví, informační a komunikační technologie, psychologie a sociologie, písemná a elektronická komunikace, management a marketing, učební praxe a právo).

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Podnikání je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Pozornost je věnována také rozvoji všeobecného vzdělání, jako základu pro další celoživotní vzdělávání.

V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku nebo samostatně podnikat.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo v bakalářském, magisterském a inženýrském studiu na vysokých školách především v navazujícím ekonomickém směru.

Učební plán oboru vzdělání 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (dálkové studium)
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura0,5112,5
Cizí jazyk1113
Občanská nauka000,50,5
Dějepis0,5000,5
Matematika10,512,5
Informační a komunikační technologie0,50,50,51,5
Všeobecně vzdělávací předměty celkem3,53410,5
Odborné předměty
Ekonomika podniku0,510,52
Účetnictví0,5112,5
Písemná a elektronická komunikace0,50,50,51,5
Právo0,50,501
Marketing0,50,501
Management000,50,5
Psychologie a sociologie0,5000,5
Učební praxe0,50,50,51,5
Odborné předměty celkem3,54310,5
 
Celkem hodin týdně77721
Celkový počet hodin v ročníku210210210630