69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér)

Název školního vzdělávacího programu: Masér sportovní a rekondiční

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední odborné vzdělání, s možností vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list také v oboru vzdělání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Studium je vhodné pro hochy i pro dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, cizí jazyk, společenské vědy, fyzika, chemie, biologie a ekologie, matematika, tělesná výchova, informační a komunikační  technologie, ekonomika) a odborné předměty (první pomoc, latinská terminologie, psychologie a péče o klienta, teorie masáží, somatologie, epidemiologie a hygiena, rekondice, elektronická komunikace a odborný výcvik). Odbornou praxi žáci absolvují ve středisku školy. Žáci se seznámí se základy anatomie, fyziologie, somatologie, základy první pomoci, teorie masáží, latinské terminologie. Prakticky se naučí způsoby klasických, rekondičních, sportovních a reflexních masáží. Součástí odborného studia jsou exkurze v odborných pracovištích – lázeňských centrech, rehabilitačních a wellness zařízeních.

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Masér sportovní a rekondiční je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Své dovednosti mohou uplatnit prováděním masérské praxe ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních a lázeňských zařízeních. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k profesní připravenosti a celkovému osobnostnímu rozvoji.

V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti v rámci poskytování odborných masérských služeb vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka s ohledem na zdravotně hygienická hlediska. Absolvent uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům a je připraven poskytovat poradenské služby. V rámci vzdělávání je kladen důraz na osobnost žáka, na jeho životní adaptabilitu ve společnosti a v rychle se měnících pracovních podmínkách.

Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další specializační odborné vzdělání. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi studia jsou připraveni vykonávat samostatnou činnost v oblasti masérských služeb.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách, bakalářském, magisterském studium na vysokých školách především v navazujících směrech (zdravotnictví, sport, služby apod.).

Učební plán oboru vzdělání 69-41-L/02 MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk333312
Německý jazyk02226
Dějepis20002
Občanská nauka01113
Fyzika10001
Chemie00112
Biologie a ekologie01001
Matematika232310
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie11114
Ekonomika01203
Všeobecně vzdělávací předměty celkem1417171664
Odborné předměty     
První pomoc10001
Latinská terminologie10001
Psychologie a péče o klienta21126
Teorie masáží11114
Somatologie21126
Epidemiologie a hygiena11002
Rekondice02226
Elektronická komunikace11002
Odborný výcvik9912939
Odborné předměty celkem1816171667
 
Celková hodinová dotace32333432131