69-51-H/01 Kadeřník

Název školního vzdělávacího programu: Kadeřník, kadeřnice 

Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou poskytuje střední odborné vzdělání. 

Vstupní požadavky na žáka školy

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, žáci nesmí trpět poruchami pohybové soustavy, psychickými poruchami, poruchou barvocitu a prostorového vidění. Nesmí rovněž trpět na alergická onemocnění rukou a dýchacích cest. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk německý nebo anglický, občanská nauka, fyzika, chemie, biologie a ekologie, matematika, tělesná výchova, informační a komunikační technologie, ekonomika) a odborné předměty (výtvarná příprava, komunikace ve službách, zdravověda, tvorba účesů, odborný výcvik). Odborná praxe probíhá v týdenních cyklech na pracovištích školy. Žáci se prakticky učí realizovat denní účesy dle předlohy nebo přání zákazníka, zhotovovat společenské a večerní účesy včetně použití vlasových doplňků. Žáci se učí navrhovat a prakticky provádět odbarvování vlasů, barvení a tónování vlasů, permanentní styling a preparování vlasů. Součástí výuky jsou také různé techniky prodlužování vlasů, základy kosmetických služeb, soutěže a odborné stáže ve spolupráci se školami ze Slovenska, Polska a Německa. 

Profil absolventa

V průběhu přípravy v učebním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti v rámci zhotovování dámských, pánských a dětských účesů vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka. Absolvent uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům a je připraven poskytovat poradenské služby k ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. V rámci vzdělávání je kladen důraz na osobnost žáka, na jeho životní adaptabilitu ve společnosti a v rychle se měnících pracovních podmínkách.
Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů podle platných předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi studia získávají výuční list s možností uplatnění v profesionálních kadeřnických službách, včetně prodlužování vlasů, nebo v samostatné činnosti. 

Absolvent ŠVP Kadeřník se uplatní při poskytování profesionálních kadeřnických služeb v provozovnách, studiích a salonech. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k profesní připravenosti a celkovému osobnostnímu rozvoji.

Možnosti dalšího studia

Absolventi učebního oboru mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu 64-41-L/524 Podnikání v denní nebo dálkové formě studia, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán oboru vzdělání 69-51-H/01 KADEŘNÍK
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura2215
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Fyzika0101
Chemie1001
Biologie a ekologie1001
Matematika2114
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0123
Všeobecně vzdělávací předměty celkem1110930
Odborné předměty    
Výtvarná příprava2215
Komunikace ve službách0112
Zdravověda1113
Tvorba účesů44412
Odborný výcvik15151545
Odborné předměty celkem22232267
 
Celková hodinová dotace33333197