Základní informace o přijímacím řízení

Základní informace o postupu při podávání přihlášky na střední školu (výběr školy, vyplnění a podání přihlášky, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, zápisový lístek, všechny důležité termíny a další) naleznete v tomto dokumentu (formát PDF).

Základní informace – leták v ukrajinském jazyce.

Návod k vyplnění přihlášky na střední školu

Přehledný návod k vyplnění přihlášky na střední školu připravilo pro uchazeče na svém webu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Naleznete jej pod tímto odkazem.

V případě přihlašování ke studiu oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (jehož součástí je možnost složit na konci 3. ročníku závěrečnou zkoušku k oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér) věnujte, prosím, pozornost 4. straně tohoto PDF dokumentu, kde je uvedeno, jak v tomto případě správně vyplnit přihlášku.

Informace o přijímacím řízení na webu MŠMT

Kompletní informace o přijímání žáků na střední školy včetně tiskopisů přihlášek naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednotná přijímací zkouška

Kompletní informace o Jednotné přijímací zkoušce (termíny JPZ, specifikace požadavků, cvičná testová zadání a další naleznete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria přijímacího řízení naleznete v tomto PDF souboru.

Informace o zápisovém lístku

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, do níž se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. O zápisový lístek můžete zažádat na krajském úřadu osobně, písemně anebo elektronickým formulářem.

Uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Toto se netýká uchazečů o přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a rovněž uchazečů o vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání a při přijímání do vyššího ročníku. Tito uchazeči zápisový lístek neobdrží ani neodevzdávají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Kompletní informace o zápisovém lístku, včetně formulářů potřebných pro jeho vydání, naleznete na webu Krajského úřadu MSK.

Kontaktní informace

Kontaktní osobou ve věci přijímacího řízení je Bc. Pavla Doležalová (studijní oddělení), telefon: 910 001 584, e-mail: pavla.dolezalova@ss-ostrava.cz.