34-56-L/01 Fotograf

Název školního vzdělávacího programu: Fotograf

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Žáci musí absolvovat na základní škole 9. třídu a výuku cizího jazyka. Žáci nesmí trpět psychickými poruchami, poruchou barvocitu a prostorového vidění. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, cizí jazyk, společenské vědy, fyzika, chemie, biologie a ekologie, matematika, tělesná výchova a informační technologie, ekonomika) a odborné předměty (výtvarná příprava, digitální fotografie, fotografie, optika a přístroje, fotografické  materiály a odborný výcvik).

Odbornou praxi žáci absolvují na pracovišti školy. Žáci se v průběhu studia postupně seznámí s klasickou i digitální technikou pořizování fotografií. Důraz je kladen pořízení a zpracování digitální fotografie napříč všemi žánry (architektura, portrét, reportáž, atd.) a její následné zpracování a kompletní úpravu pomocí grafického softwaru (Photoshop, Lightroom). S klasickou černobílou fotografii se žácí seznámí také komplexně, včetně praktické práce s fotografickým materiálem v temné komoře (zpracování filmu, vyvolání fotografií). Nedílnou součástí studia je také práce s videem – v rámci videotvorby se žáci teoreticky i prakticky seznámí s procesem pořizování a zpracování (střih) videozáznamu.

Součástí výuky je také souvislá odborná praxe, exkurze v zajímavých provozech (ČT, Fotolab), fotografování mimo pracoviště školy, fotografické výstavy či soutěže.

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Fotograf se uplatní při poskytování profesionálních fotografických služeb v redakcích regionálních médiích a propagačních nebo reklamních studiích, v marketingovém průmyslu při produkci multimediální tvorby, v minilabech, ateliérech, nakladatelstvích, muzeích nebo jako reportéři. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k profesní připravenosti a celkovému osobnostnímu rozvoji.

V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z oblasti optiky, informatiky a fotografie v rámci výroby a zpracování fotografie různých žánrů klasickou a digitální metodou. Absolvent uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům a je připraven poskytovat poradenské služby. V rámci vzdělávání je kladen důraz na osobnost žáka, na jeho životní adaptabilitu ve společnosti a v rychle se měnících pracovních podmínkách.

Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další specializační odborné vzdělání. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi studia jsou připraveni uplatnit se v redakcích médií, v reklamních studiích a agenturách, minilabech, ateliérech, případně vykonávat samostatnou činnost v oblasti fotografických služeb jako fotoreportéři nebo fotografové tzv. „na volné noze“. Zároveň mají přepoklady pro uplatnění v oblasti tvorby videa a filmové či televizní tvroby.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách a v bakalářském nebo magisterském studium na vysokých školách především v navazujících směrech (VOŠ Mediální tvorby, Ostravská univerzita, FAMU, Slezská univerzita Opava, UTB Zlín, Univerzita Palackého v Olomouci apod.).

Učební plán oboru vzdělání 34-56-L/01 FOTOGRAF
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura433212
Anglický jazyk (volitelný předmět)333312
Německý jazyk (volitelný předmět)333312
Dějepis20002
Občanská nauka01113
Fyzika10001
Chemie00112
Biologie a ekologie01001
Matematika332210
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie11114
Ekonomika00123
Všeobecně vzdělávací předměty celkem1614141458
Odborné předměty     
Výtvarná příprava11114
Komunikace ve službách01113
Digitální fotografie22228
Fotografie332311
Optika a přístroje22004
Fotografické materiály11114
Odborný výcvik9912939
Odborné předměty celkem1819191773
 
Celková hodinová dotace34333331131