ETICKÝ KODEX

Etický kodex zaměstnanců Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba si klade za cíl
popsat společně sdílené hodnoty, jejichž naplnění by mělo vést ke spokojenosti žáků, rodičů a
pedagogických i nepedagogických pracovníků školy při každodenním provozu.
Zaměstnanci dělají vše, co mohou, pro dobré výsledky školy.
Za jakékoli situace vystupují slušně a korektně, nesdělují žádné důvěrné informace týkající se
školy, kolegů nebo žáků mimo školu.
Vyhýbají se střetům, respektují ustanovení zavedeného systému.
Zaměstnanci školy se vždy chovají tak, aby byla Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba vnímána veřejností jako celek pozitivně.
Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel, který
doplňuje zákonné právní normy.
Učitel a žáci
Učitel rozvíjí intelekt, dovednosti a schopnosti žáků.
Vytváří, podporuje a zachovává vhodné prostředí k výuce.
Hlásí se k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu žáků.
Učitel respektuje žáka jako svébytnou osobnost, je empatický a tolerantní.
Je objektivní a spravedlivý, neupřednostňuje žádného žáka, aplikuje rovný přístup ke všem.
Učitel citlivě přistupuje k důvěrným informacím o žácích.
Respektuje žáka jako partnera, nezneužívá svého postavení vůči žákům.
Učitel a rodiče
Učitel spolupracuje s rodiči, rozvíjí s nimi kvalitní vztahy, buduje vzájemnou důvěru a
respektuje právo na soukromí.
Srozumitelně a objektivně informuje rodiče o chování a prospěchu žáků.
Učitel se snaží, aby rodina a škola působila jednotně.
Učitel a kolegové
Učitel aktivně spolupracuje s vedením školy a s kolegy v zájmu vzdělávání žáků.
Informuje se o dění ve škole a přispívá svými návrhy ke zlepšení chodu školy tam, kde to
považuje za nezbytné.
Respektuje všechny zaměstnance, vytváří atmosféru spolupráce.
Učitel je loajální vůči škole na veřejnosti a podílí se na rozvoji image školy.
Před žáky reprezentuje kolegiální vztahy a vzájemnou loajalitu v rámci pedagogického sboru.
Učitel sobě
Učitel se soustavně vzdělává ve svém oboru, prohlubuje a rozvíjí své profesionální
kompetence.
Dodržuje vnitřní řády a směrnice školy a další pravidla; to, co vyžaduje po žácích, vyžaduje
od sebe sama.
Učitel je morálně bezúhonný, uvědomuje si, že je pro žáky vzorem.
Dodržuje základní pravidla společenského chování.
Učitel pečuje o svůj zevnějšek.