63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Název školního vzdělávacího programu: Management obchodních firem a sportovních klubů

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Studium je vhodné pro hochy i pro dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk anglický a německý, občanská výchova, dějepis, chemie, fyzika, biologie a ekologie, matematika, tělesná výchova, informační a komunikační technologie) a odborné předměty (ekonomika, účetnictví, praktická cvičení z účetnictví, marketing, management, písemná a elektronická komunikace, základy sportovní přípravy, organizace a řízení sportovních klubů, hospodářský zeměpis, aplikovaná psychologie, učební praxe).

Součástí studia je odborná praxe, která probíhá jak externí formou, zajištěnou ve spolupráci se sociálními partnery, tak formou prezenční v odborných učebnách. Odborná praxe probíhá na základě smluvního vztahu s partnery. Smlouva je uzavírána každoročně tak, aby mohla oboustranně reflektovat potřebné změny a požadavky.

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Management obchodních firem a sportovních klubů je schopen samostatně vykonávat činnost v pozici zaměstnanecké i v pozici právního subjektu podnikajícího v rekreačním, výkonnostním a vrcholovém sportu, a to nejen ve sportovních klubech, ale též v cestovních kancelářích, sportovních zařízeních (sportovní haly, stadiony, areály, fitness centra), při organizaci tělovýchovných a sportovních akcí, poradenské činnosti i jinde. Široké znalosti z ekonomiky umožňují absolventům rovněž uplatnění mimo oblast tělovýchovy a sportu v obchodních firmách. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k profesní připravenosti a celkovému osobnostnímu rozvoji. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti v rámci činností spojených se sportovními aktivitami, s odbornými činnostmi provozních a obchodně podnikatelských aktivit na všech stupních řízení v organizačně právních formách podnikání zaměřených na obchodní a sportovní činnost, vedení účetnictví, zpracování obchodní korespondence a hospodářských písemností. Absolvent uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup ke klientům. V rámci vzdělávání je kladen důraz na osobnost žáka, na jeho životní adaptabilitu ve společnosti a v rychle se měnících pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další specializační odborné vzdělání. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Výstup z oboru

Obor poskytuje úplné střední vzdělání administrativního směru orientovaného současně na činnosti v oblasti ekonomiky, řízení tělovýchovy a sportu a využití volného času.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách a bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na vysokých školách především ekonomického směru.

Učební plán oboru vzdělání 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Názvy vyučovacích předmětů 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura433414
Cizí jazyk I.433414
Cizí jazyk II.22228
Dějepis12003
Občanská nauka11114
Fyzika20002
Chemie02002
Biologie a ekologie20002
Matematika333312
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie22228
Všeobecně vzdělávací předměty celkem2320161877
 
Odborné předměty     
Ekonomika323210
Účetnictví12227
Praktická cvičení z účetnictví01214
Marketing02226
Písemná a elektronická komunikace22217
Management00213
Základy sportovní přípravy01203
Organizace a řízení sportovních klubů01102
Hospodářský zeměpis20002
Aplikovaná psychologie01001
Učební praxe00066
Odborné předměty celkem812161551
 
Celkem hodin31323233128
      
Nepovinný předmět – fiktivní firma02204