66-52-H/01 Aranžér

Název školního vzdělávacího programu: Propagace a reklama 

Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou poskytuje střední odborné vzdělání. 

Vstupní požadavky na žáka školy

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, žáci nesmí trpět poruchami pohybové soustavy, psychickými poruchami, poruchou barvocitu a prostorového vidění. Nesmí rovněž trpět na alergická onemocnění rukou a dýchacích cest. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk německý nebo anglický, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, informační technologie, tělesná výchova) a odborné předměty (ekonomika, propagace, zbožíznalství, odborné kreslení, aranžování, písmo, dějiny umění, psychologie, komunikace ve službách, počítačová grafika). Teoretické vyučování probíhá v odloučeném pracovišti Ostrava-Poruba, Polská 1543/6. Odborný výcvik probíhá v týdenních cyklech na odloučeném pracovišti v Ostravě-Porubě, Polská 1543/8.

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Propagace a reklama se uplatní v profesích souvisejících s propagací a reklamou zboží a služeb na trhu ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, ve společnostech a firmách provozujících výstavnictví a propagační činnost a ve službách.

V průběhu přípravy v učebním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti z propagace, počítačové grafiky, aranžování, odborného kreslení a aplikované psychologie.

Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních a reklamních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb, v reklamních firmách.

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů podle platných předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi studia získávají výuční list s možností uplatnění v obchodních firmách, reklamních agenturách nebo v samostatné výkladní a propagační činnosti. 

Možnosti dalšího studia

Absolventi učebního oboru mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání v denní nebo dálkové formě studia, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán oboru vzdělání 66-52-H/01 ARANŽÉR
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura21,514,5
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Základy přírodních věd2103
Matematika1,511,54
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Všeobecně vzdělávací předměty celkem10,58,57,526,5
Odborné předměty    
Ekonomika01,523,5
Aranžování1113
Odborné kreslení10,512,5
Písmo10,512,5
Zbožíznalství1001
Propagace11,51,54
Počítačová grafika11,51,54
Dějiny umění0011
Aplikovaná psychologie1102
Komunikace ve službách0112
Odborný výcvik15151545
Odborné předměty celkem2223,52570,5
 
Celková hodinová dotace32,53232,597