Příkaz ředitele č. 4 ze dne 11. května 2022

II. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2021/2022

Ředitel Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.; ve znění vyhlášky 244/2018 Sb.;  nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“);  a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), sdělení MŠMT, č.j. MSMT-22753/2021-1, kterým se stanoví termíny konání přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obory vzdělání:

I.   66-51-H/01 Prodavač – všeobecný  –    5 volných míst

-3letý  OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ  Výučním   listem

II.   66-51-H/01 Prodavač – elektro  –   4 volná místa

-3letý  OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ  Výučním   listem

III. 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma –  16 volných míst

-3letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Přijímací řízení proběhne dne –  30.5.2022 bez účasti uchazečů – přijímací zkoušky se nekonají.

Přihlášky ke studiu do II. kola výše uvedeného oboru zasílejte do 26.5.2022 na adresu

SŠ služeb a podnikání
Odloučené pracoviště
Polská 6
708 00  Ostrava-PORUBA

Kritéria přijímacího řízení :

Tato kritéria platí pro 2. kolo přijímacího řízení.


I. Prodavač 66-51-H/01 – 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem Zaměření – všeobecné  

 • Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
 • Předpokládaný počet přijímaných žáků bude  5

Průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a za I. pololetí 9.třídy.

Nelze hodnotit vysvědčení za II. pololetí škol. roku 2019/2020, proto v těchto případech bude průměr vypočítán z I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří ukončili školní docházku ve školním roce 2020/2021 budou použity průměry za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně.

Průměrný prospěch – bez známky z chováníBody celkem
 1,00100
Od 1,01 do 1,2090
Od 1,21 do 1,4080
Od 1,41 do 1,8070
Od 1,81 do 2,1060
Od 2,11 do 2,3050
Od 2,31 do 2,5040
Od 2,51 do 2,8030
Nad 2,8020
Absence cizího jazyka-18
*Nehodnocen z vyuč. předmětu-18

Přijato bude 5   uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje

průměrná známka z:

1. Český jazyk

2. Cizí jazyk

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení !!!


II. Prodavač 66-51-H/01 – 3letý obor vzdělání ukončený výučním listem zaměření – elektrotechnické zboží  

 • Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
 • Předpokládaný počet přijímaných žáků bude   4
 • Průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a za I. pololetí 9.třídy.

Nelze hodnotit vysvědčení za II. pololetí škol. roku 2019/2020, proto v těchto případech bude průměr vypočítán z I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří ukončili školní docházku ve školním roce 2020/2021 budou použity průměry za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně.

Průměrný prospěch – bez známky z chováníBody celkem
 1,00100
Od 1,01 do 1,2090
Od 1,21 do 1,4080
Od 1,41 do 1,8070
Od 1,81 do 2,1060
Od 2,11 do 2,3050
Od 2,31 do 2,5040
Od 2,51 do 2,8030
Nad 2,8020
Absence cizího jazyka-18
*Nehodnocen z vyuč. předmětu-18

Přijati budou 4  uchazeči, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

Pokud škola nenaplní   elektrotechnické zaměření  oboru Prodavač alespoň 10 žáky, nebude se zaměření  otevírat a přijatí žáci se převedou do oboru Prodavač – všeobecné zaměření.

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje

průměrná známka z:

1. Český jazyk

2. Cizí jazyk

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky a při opětovné shodě se vypočítá průměr z průměru za jednotlivá pololetí.

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení !!!


III. Podnikání 64-41-L/51 – dálková forma studia – 3leté nástavbové studium  

                Informace k podání přihlášky

 • Formulář přihlášky ke studiu si uchazeči mohou stáhnout z webových stránek školy www.ss-ostrava.cz
 • K nástavbovému studiu mohou být přijati uchazeči, kteří mají výuční list nebo výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce – získali střední vzdělání s výučním listem z 3letého oboru
 • Uchazeč k přihlášce doloží ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud již ukončil 3letý obor vzdělání), ověřené kopie ročníkových vysvědčení anebo si nechá známky na druhé straně přihlášky potvrdit školou, na které 3letý obor vzdělání absolvoval. OVĚŘENÉ KOPIE – tzn. ověření notářem, matrikou nebo Czechpoint (Česká pošta)
 • Pokud uchazeč nedoloží do 31.8.2022 ověřenou kopii, výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce bude jeho přijetí považováno za neplatné!!!

        Kritéria přijímacího řízení

 • Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 16 . místa v pořadí uchazečů.
 • Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 
 • Přijímací zkoušky se nebudou konat
 • Uchazeči  budou přijímání na základě prospěchu na  SŠ

Algoritmus bodového hodnocení:

 • průměrný prospěch na SŠ ……………………………….. max. 60 bodů

Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy:

 • U uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standartním  způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním listem, se hodnotí průměr ze součtu 3 průměrů vypočtených ze známek z vysvědčení za II. pololetí 1. ročníku, za II. pololetí ročníku 2. ročníku a za I. pololetí 3. ročníku, ze všech povinných vyučovacích předmětů. Do průměru ze známek se nezapočítává známka z chování.
 • U uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Průměrný prospěch ze SŠ bez známky z chováníBody za průměrný prospěch na SŠ.
Od 1,00 do 1,2060
Od 1,21 do 1,4050
Od 1,41 do 1,6040
Od 1,61 do 1,9035
Od 1,91 do 2,2030
Od 2,21 do 2,5025
Od 2,51 do 2,8020
Od 2,81 výše15

Přijato bude 16 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem:

 1. Průměrná známka z českého jazyka a literatury
 2. Průměrná známka z cizího jazyka

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky.

Pro obor vzdělání Podnikání, dálková forma není nutné   lékařské potvrzení.

Ostrava  11. května 2021

Mgr. Pavel Chrenka

ředitel střední školy