III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitel Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.; ve znění vyhlášky 244/2018 Sb.; nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“); a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), sdělení MŠMT, č.j. MSMT-22753/2021-1, kterým se stanoví termíny konání přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obory vzdělání:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – DÁLKOVÁ FORMA
19 VOLNÝCH MÍST– 3LETÝ NÁSTAVBOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU