Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Akce školy

Hra o život(ě)

2019_hra_o_zivote_01.jpg
Ve středu 12. 6. 2019 se žáci tříd EP2 a EP3 oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili skupinové hry s názvem Hra o život(ě) aneb 30 let virtuální reality v české domácnosti. Každá třída vytvořila dvě družstva, která se snažila hospodařit s rodinným rozpočtem tak, aby si pořídili vlastní bydlení, zabezpečili děti a zároveň nashromáždili ve svých 60 letech cca 3 mil. Kč. Hráči se seznamovali s různými nástroji finančního trhu a snažili se získat potřebný kapitál.

Hra učí žáky zábavnou formou nakládat s penězi, hráči si ověřují schopnost kreativní investiční strategie a vidí dopady svých rozhodnutí. Vede tak ke zvýšení finanční gramotnosti a finanční úspěšnosti v praktickém životě.

Děkujeme panu Lukáši Kubíkovi, který pod záštitou společnosti ABC Finančního vzdělávání, o. p. s., žáky hrou provedl a zpestřil ji mnohými příklady z praxe finančního poradenství. Tato spolupráce byla velice přínosná, protože propojila znalosti získané ve škole s finanční praxí.

Letní soutěž v psaní všemi deseti

2019_letni_vsemi_deseti_01.jpg
Ve středu 19. června 2019 proběhla na naší škole Letní soutěž v psaní všemi deseti, které se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

U žáků se hodnotila rychlost a přesnost psaní a ve třídě EP1 se nejlépe umístili:
1. místo: Daniel Pospíšilík
2. místo: Ondřej Hanzlík
3. místo: Sebastián Žák

Ve třídě EP2 předvedli nejlepší výkony tito žáci:
1. místo: Ivo Pop
2. místo: Johanka Galusková
3. místo: Erika Čurejová

Žáci obdrželi sladkou odměnu ze SRPŠ.

Praktické závěrečné zkoušky oboru Kadeřník

2019_kadernice_zaverecne_01.jpg
Ve dnech 4. 6. až 7. 6. 2019 se na učňovském středisku Luna konaly praktické závěrečné zkoušky učebního oboru Kadeřník.

Žákyně třetích ročníků prezentovaly své dosavadní vědomosti a dovednosti na svých modelech v dámské i v pánské kategorii. Některé modely žáků prošly ve své vizáži velkou a slušivou proměnou.

Hodnocení nebylo vůbec jednoduché a nám nezbývá než všem popřát mnoho úspěchů v rozvíjení se ve zvoleném oboru a také hodně štěstí v osobním životě.

Fotografická exkurze - fotolaboratoř CEWE FOTOLAB v Praze

2019_fotolab_01.jpg
Vynikajicí možnost k nahlédnutí do výroby fotoproduktů měli v tomto týdnu žáci oboru Fotograf. Exkurze zorganizovaná pro zájemce ze všech ročníků tohoto oboru zavedla žáky do sídla společnosti CEWE FOTOLAB na pražském Chodově. Tam měli žáci možnost s odborným výkladem navštívit moderní fotolaboratoř i tiskový sál a získat tak jasnou představu o tom, jak probíhá velkoobjemová výroba fotografií a jak vznikají v současné době velmi populární fotografické produkty - fotoknihy a fotoobrazy.

Odpolední program už byl zasvěcen především fotografování - žáci navštívili Valdštejnskou zahradu, prošli Malou Stranou, vyjeli na Petřín, nenechali si ujít také vyhlídku z Nebozízku a cestou zpátky se se svými fotoaparáty zastavili i na Střeleckém ostrově a Václavském náměstí. S ohledem na velmi pozitivní hodnocení exkurze se dá očekávat, že ji v budoucnu určitě zopakujeme!

Školení žáků učebního oboru Kadeřník

2019_kadernicke_skoleni_01.jpg
Ve dnech 20. a 21. května 2019 se na našem odloučeném pracovišti odborného výcviku – středisku LUNA konalo školení žáků druhých a třetích ročníků. Školení zajišťovala firma MJC Zlín, s jejímiž přípravky naši žáci pracují v hodinách odborného výcviku. Nejenže jsme získali přehled o novinkách v oblasti barvicích přípravků a nejnovějších technologických postupů, ale rovněž celkového přístupu k tomuto kreativnímu oboru.

Již tradičně vedly přednášku pražské technoložky Libuše Kudějová a její kolegyně Marie, které jsou v této oblasti proškoleny italskými profesionály.

Věříme, že jejich nadšení a příklady kreativní práce budou inspirativní i pro naše žáky.

Návštěva vzdělávacího centra Minalt

2019_minalt.jpg
Opět se sešel rok s rokem a my jsme navštívili s prvním ročníkem oboru Masér sportovní a rekondiční vzdělávací centrum Minalt. Tato tradice se stává velice úspěšnou.

Výstavy žáků oboru Fotograf

2019_vystavy_01.jpg
Už jako každoročně v tomto čase vystavují žáci oboru Fotograf své práce v prostorách kulturního střediska K Trio v Ostravě-Hrabůvce. Letošní výstava, na které jsou použity fotografie z předešlé výstavy v Galerii na schodech, zaplnily společenské prostory v prvním patře budovy. Na výstavě se podíleli: Markéta Krajhanzlová, Dominik Knýbel, Martin Sojka, Radovan Šikl, Štěpánka Parvová, Petra Petřeková a Petra Bazalová.

Dalším místem, kde je možno v měsíci květnu zhlédnout fotografie žáků, jsou vitríny na bývalém kinu Vesmír. Lokalita v centru města je každopádně místo skvěle situované a otevřené široké veřejnosti. Během dne kolem vitrín procházejí stovky lidí a pro večerní a noční chodce jsou snímky osvětlené. Fotografie tak vkusně reprezentují naši školu, jednotlivé autory, ale i esteticky doplňují centrum města Ostravy. Svými pracemi se podíleli tito žáci: Petra Petřeková, Petra Bazalová, Markéta Krajhanzlová, Martin Sojka a Dominik Knýbel.

Pexesiáda v německém jazyce

2019_pexesiada_01.jpg
Letos se poprvé konala soutěž Pexesiáda v německém jazyce. Účastnila se jí dvoučlenná družstva tříd EP1, EP2, EP3, M3, K2, K3, které mají v tomto školním roce předmět jazyk německý. Z každé třídy soutěžila 2 družstva. Soutěž měla 2 části.

V první části soutěžili žáci ve dvojicích. Žáci hledali a přiřazovali slovní výrazy tematicky zaměřeného pexesa v jazyce německém a českém. Vítěz každého družstva postoupil do druhé části soutěže. Úkolem druhé části soutěže bylo vytvoření samostatného souvislého textu s využitím klíčových slov získaných z pexesa v 1. kole.

Na prvním místě se umístila Adriana Kraftová ze třídy M3, na druhém místě se umístila Vladimíra Nullová ze třídy EP1 a třetí místo obsadila Daniela Welszarová ze třídy EP3. Výkony soutěžících byly oceněny sladkostmi zakoupenými z fondu Sdružení rodičů a přátel střední školy.

Ekologická olympiáda 2019

2019_ekoolympiada_01.jpg
Dne 25. dubna se konal již čtvrtý ročník environmentální olympiády k příležitosti Dne Země. Akce se účastnila tříčlenná družstva 10 tříd, které mají v tomto školním roce v rámci přírodovědného vzdělávání základy ekologie. Olympiáda měla znalostní a kreativní část. Znalostní část tvořilo deset úkolů od teoretických znalostí o lidském těle, chorobách, třídění odpadů až po klasifikaci rostlin a živočichů a poznávání různých přírodnin. V kreativní části soutěžící vymýšleli ekologickou hru různými technikami. V kreativní části se na prvním místě umístila třída H1A, na druhém místě třída F2 a třetí místo obsadila třída K1. Ve znalostní části se na prvním místě umístilo družstvo třídy A1, na druhém místě třída M2, na třetím místě H1A. Celkovým vítězem se stala třída A1, jejíž teoretické znalosti i tvůrčí přístup byly nejlepší. Druhé místo obsadila třída H1A a třetí M2. Výkony tříd byly odměněny cenami zakoupenými z fondu Sdružení rodičů a přátel střední školy.

Školní kolo soutěže v latinské terminologii

Ve dnech 25. a 26. 3. 2019 se konalo 1. kolo soutěže v latinské terminologii. Zúčastnili se žáci obou skupin třídy M1. Cílem bylo motivovat všechny k aktivnějšímu zapojení se do výuky a využití prvků soutěživosti. První úkol byl písemný – ověření znalostí odborné terminologie nejen latinské, nýbrž také řecké. Překládaly se do češtiny i známé citáty.

Následující týden proběhlo kolo druhé. Tentokrát byly vytvořeny skupiny, které si měly připravit pantomimu na daný citát tak, aby jej ostatní soutěžící uhodli. Posledním úkolem bylo bingo. Vítězům byly předány sladké odměny spolu s pěknou známkou.

1. místo: Natalia Adámková
2. místo: Petr Maxmilian Holiš
3. místo: Michal Tesař

Finanční vzdělávání žáků

2019_financni_vzdelavani_01.jpg
Ve dnech 28. února a 28. března 2019 se žáci 4. ročníků naší školy zúčastnili přednášky o finančním vzdělávání. Otázka finanční gramotnosti je dnes prioritou a setkání s odborníky z praxe je vítaným oživením vzdělávacího programu. Přednášku vedli pan Lukáš Kubík a paní Patricie Kalitová Langová. Žáci se aktivně podíleli na sestavování rodinného rozpočtu, pracovali s finančním plánem a byli seznámeni s různými finančními nástroji. Nenásilnou a srozumitelnou formou si připomněli pojmy, které znají z ekonomických předmětů (RPSN, inflace, investice, zhodnocování úspor atd.). Děkujeme přednášejícím za vzdělávání zábavným a netradičním způsobem. Přednáška přinesla žákům prospěšné rady nejen do života, ale i do jejich případné podnikatelské praxe.

Soutěž v písemné a elektronické komunikaci

2019_soutez_pek.jpg
Dne 2. dubna 2019 se na odloučeném pracovišti Polská 6 v Ostravě-Porubě uskutečnila soutěž v písemné a elektronické komunikaci. 27 soutěžících z 10 tříd změřilo síly v dovednostech a znalostech, které se podle ŠVP vyučují v předmětech Komunikace ve službách a Písemná a elektronická komunikace.

Příjemným závěrem bylo vyhlášení vítězů a předání cen a diplomů těm, kteří se umístili na předních místech. Za ceny děkujeme sdružení rodičů a přátel školy. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

- pětiminutový opis textu – učební i studijní obory: Marie Klementová (A2)
- norma pro úpravu písemností – učební obory: Nikola Kůrková (P2)
- písemnosti pro prodej a plat. styk – učební obory: Sandra Sovová (P3)
- obchodní dopis – studijní obory: Vojtěch Skotnica (PS2A)

Vítězům i soutěžícím na druhých a třetích místech gratulujeme. Za účast v soutěži děkujeme i všem ostatním žákům.

Aranžéři v akci

Dne 22. 3. 2019 proběhla na odloučeném pracovišti Polská 8 soutěž aranžérů nazvaná Aranžéři v akci. Jednalo se již o 4. ročník, kterého se zúčastnily třídy A1, A2 a A3. Soutěžilo se ve třech kategoriích: A1 – kresba podle předlohy, A2 – koláž na téma Cestujeme ve světě i u nás a A3 – počítačová grafika na téma Návrh gramofonové desky.

Umístění:

A1:
1. místo: Daniela Gemelová
2. místo: Ščechová Pavlína
3. místo: Vanesa Kitová

A2:
1. místo: Anna Výtisková
2. místo: Michaela Lekki
3. místo: Nicola Moravcová

A3:
1. místo: Natálie Fifková
2. místo: Kateřina Váňová
3. místo: Adéla Svobodová

Nesoutěžní disciplína pro ostatní aranžéry byla písmo psané rukou, kde nejlepší práci odevzdala Tereza Bratková a druhou nejlepší se stala Eliška Mičková, obě žákyně z A1.

Vítězové si odnesli ceny v podobě výtvarných potřeb a sladkostí. Soutěž se celkově vydařila, a tak se můžeme těšit na další ročník.

Výstava současného německého umění

2019_nemecke_umeni_01.jpg
Ve dnech 26. 2. 2019 a 28. 2. 2019 se žákyně oboru Kosmetické služby zúčastnily výstavy a doprovodného edukačního programu v GVUO s názvem Deset/současné německé umění ze sbírek Adam Gallery. Na výstavě dívky zhlédly díla abstraktního expresionismu, lyrické abstrakce, konceptuálního umění André Butzera a dalších. Následně měly možnost tvorbu abstraktního dílka si samy vyzkoušet. Akce byla zpestřením jejich výtvarných pokusů nad rámec výtvarné přípravy ve škole.

Lyžařský kurz 2019

2019_lvk_01.jpg
V termínu od 18. do 22. února se zúčastnilo 30 žáků převážně prvních ročníků lyžařského výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. Za dohledu a vedení našich pedagogů absolvovali celkem čtyři výukové dny na svahu, kde se každý den tři hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne věnovali zdokonalování svých lyžařských dovedností a umění jízdy na snowboardu. Rozděleni do tří družstev po deseti si všichni užívali nádherné slunečné počasí, které umocňovalo sportovní zážitky z hor a usnadňovalo samotný lyžařský výcvik.

Podvečerní a večerní programy byly naplněny přednáškami o bezpečném pohybu na horách a sjezdovkách, každovečerním shrnutím aktivit vedoucím kurzu, video-analýzou lyžařského stylu všech účastníků i zábavným tanečním programem samotných žáků poslední večer pobytu. Ve čtvrtek odpoledne se z důvodu deště konal náhradní sportovní program v prostorách nedalekého Hotelu Kamzík. Z výběru volnočasových aktivit stojí za zmínku bowling, stolní fotbal, kulečník, plavecký bazén a stolní tenis.

Primární úkol strávit většinu dne venkovní sportovní činností a upevnit vztahy v horizontální i vertikální rovině byl splněn bezezbytku. Celý lyžařský kurz se v pátečních dopoledních hodinách dopravil zpět před budovu školy v pořádku a se spoustou intenzivních zážitků. Snad jediná skutečnost mohla zanechat smutnou vzpomínku na zasněžené pláně Jeseníků a tou byl nevyhnutelný konec kurzu a loučení po pěti krásných společně strávených dnech.

Vernisáž výstavy "Svět v dvourozměrném prostoru"

2019_vernisaz_01.jpg
Rok se s rokem sešel a je tu opět leden. Měsíc, ve kterém tradičně v Galerii na schodech porubské radnice začíná fotografická výstava žáků Střední školy služeb a podnikání oboru Fotograf.

Letošní název školní výstavy je Svět v dvojrozměrném prostoru. Název s obecnou tématikou, který navazuje na přirozenou schopnost klasického fotografického procesu převádět trojrozměrnou skutečnost do abstraktního plochého obrazu, ale i schopnost této technologie být nosičem podnětných informací, estetických vjemů či klást svým divákům znepokojující otázky.

Samotný výstavní soubor tvoří tisky, které vznikly na základě digitálních, ale i analogových snímků, a jednotlivé autory povětšinou zastupuje jejich volná tvorba. Novinkou může být, že některé z fotografií vznikly i v rámci školních úkolů.

Příkladem je fotogram s vícenásobným osvitem Adély Barochové, žákyně 1. ročníku, jehož stavebními prvky jsou klasické neúsporné žárovky, recesisticky pojatá obálka a jedna strana imaginárního časopisu Jonáše Duse s navazujícím článkem, jak skrze bary a skateparky ke štěstí přijít, komiks trojice Burdková, Čepica a Bazalová, který líčí nezdar jistého osamělce při hledání partnerky. Svou volnou tvorbou nezklamal Dominik Knýbel, který se ve svých fotomontážích přibližuje malířskému zobrazování reality. Jeho obrazy jsou stylově rozkročeny od romantismu, přes magický realismus po nejnovější kyberpunk.

Štěpánka Parvová, jejíž snímky se snaží nahlédnout pod povrch zobrazované reality, zaobírají se plynutím času, ale i různými významy jednotlivých předmětů, fotografie krajin Martina Sojky, ze kterých je cítit volnost a svoboda a v rozsáhlých modrých nebeských prostorech nám autor nabízí spoustu existencionálních otázek, černobílé struktury Veroniky Šeděnkové v citlivě vybraných detailech živé i neživé přírody, s minimálními obrazovými prostředky dosahuje Šeděnková zajímavého výsledného efektu.

Petra Bazalová představuje na této výstavě retro laděný snímek mladé ženy ve stylu glamour a Petra Petřeková svou profesionální práci, fotografie dětí ve stylovém oblečení. Radovan Šikl přispěl k výstavnímu souboru snímkem architektury, který výtvarně zajímavě dynamizuje prostor širokoúhlou optikou fotoaparátu, Jan Šotek, opět snímek architektury, zřejmě trhnutím fotoaparátu nasadil ostravské radnici slušivé punkové číro a tím vytvořil zajímavý artefakt. Filip Hýbner vyfotografoval část mostní konstrukce, a tak vznikl nádherně kompozičně vyvážený obraz. Nakonec jsem si nechal Markétu Krajhanzlovou, která se ve svých snímcích soustředila na zachycení krásy pohybu lidského těla, a to v podobě statických černých siluet na bílém pozadí či dynamických ukázek doplněných moučným prachem. Vše na velmi dobré technické i výtvarné úrovni.

Během pondělní vernisáže byli finančně odměněni za vzornou reprezentaci školy a samotného oboru:
Žákyně 3. ročníku Petra Petřeková, a to za významné ocenění v soutěži Fotograf roku časopisu Foto Video.
Žák 4. ročníku Martin Sojka za speciální ocenění v celostátní soutěži CESOFOTO v kategorii Video.
Žáci 2. ročníku Martin Zoubek a Marie Hoffmannová za přední umístění v celostátní soutěži CESOFOTO.

Ekonomická olympiáda

V prosinci 2018 se žáci třídy EP3, EP4 a PS2A zúčastnili Ekonomické olympiády, která je celorepublikovou soutěží ve znalostech z ekonomie a financí.

Vítězem školního kola se stal Lukáš Votýpka z PS2A, který postupuje do krajského kola. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalších kolech olympiády!

Cesta k finanční svobodě

2018_fg_01.jpg
Ve dnech 14. a 17. prosince 2018 jsme uspořádali soutěžní dopoledne pro žáky třídy EP4 zaměřené na finanční gramotnost. Žáci objevovali nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad svými financemi pomocí české deskové hry „FINANČNÍ SVOBODA“.

V průběhu hry měli žáci možnost získat 30 let finančních zkušeností, lépe se seznámit s finančními produkty, zjistit, jak chránit a násobit svůj majetek a odkdy je dobré začít se starat o své peníze a tím pádem i o svou budoucnost. Nejlepších výsledků v závěrečné hře dosáhli:

1. Tereza Strnadová a Veronika Stiborská
2. Lukáš Ptáček a Dominik Anlauf
3. Tomáš Janoš a Ondřej Marek

Principy tejpování v M1

2018_tejpovani_01.jpg
V rámci projektu Šablony 2017 dotačního programu jsme na naší škole realizovali vzdělávací techniky pro obor Masér sportovní a rekondiční. Postupy při tejpování si mezi sebou zkoušeli žáci prvního ročníku oboru Masér se zapojením odborníka z praxe. Toto nové poznání mimo ŠVP se mezi žáky setkalo s velkým úspěchem.

Kdo se nejlépe orientuje v ekonomice a účetnictví?

Dne 18. 12. 2018 se v prostorách odloučeného pracoviště na ulici Polská uskutečnil 7. ročník soutěže v odborných předmětech – ekonomika a účetnictví. Podle obsahu učiva v ŠVP byly dvoučlenné týmy rozděleny do dvou kategorií:

I. kategorie – týmy tříd PS1A, PS1B (celkem 6 týmů)
II. kategorie – týmy tříd PS2A, PS2B (celkem 6 týmů)

Cílem soutěže bylo porovnat vědomosti a praktické dovednosti žáků jednotlivých soutěžních týmů v odborných předmětech. Žáci soutěžních týmů v II. kategorii měli možnost ověřit si znalosti a praktické dovednosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky z odborných předmětů. S jednotlivými úkoly si týmy žáků poradily velmi dobře a z pohledu hodnotící komise byly rozdíly v jejich bodovém hodnocení minimální. Vítězným týmům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Výsledky:

I. kategorie

1. místo – Grygarová Aneta, Schindler Samuel
2. místo – Sýkorová Anna, Stuchlíková Anna, Štefková Markéta, Pončová Sandra
3. místo – Cáblová Martina, Bardoňová Gabriela

II. kategorie

1. místo – Horníková Anna, Guňka Martin
2. místo – Chylová Jana, Volná Simona
3. místo – Skotnica Vojtěch, Votýpka Lukáš

Den otevřených dveří

2018_dod_01.jpg
Střední škola služeb a podnikání, příspěvková organizace, Ostrava-Poruba, každoročně pořádá den otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče.

V letošním školním roce den otevřených dveří proběhl ve čtvrtek 6. prosince 2018. Pokud jste nestihli tento termín, máte možnost nás navštívit 10. ledna 2019 v době od 9:00 do 17:00.

Prohlídka prostor probíhá za účasti pedagogů i žáků střední školy, kteří Vám budou plně k dispozici a poskytnou veškeré informace. Všichni jste srdečně zváni.

Prezentace – Prodej domů, bytů a rekreačních objektů

Dne 4. 12. 2018 proběhla na naší škole soutěžní prezentace na téma „Prodej domů, bytů a rekreačních objektů“ s cílem zlepšit mezipředmětové vztahy a dovednosti vyhledáváním informací. Do této soutěže se zapojilo celkem 27 žáků ze tříd PS1B, PS1A, PS2B, P1, P2, P3. Jednotlivé skupiny žáků si připravily prezentaci k prodeji domů, bytů a objektů. Soutěžící si zkusili, jaké to je stát se obchodním zástupcem realitní firmy. Každá skupina prodejců ve vytvořené prezentaci v PowerPointu nabídla objekty k prodeji a popsala výhody lokality, velikost, dostupnost objektu, vybavení domů nebo bytů a prodejní cenu. Žáci využili znalosti a dovednosti ze svých odborných předmětů.

Umístění žáků:
1. místo: PS2B – Lukáš Ridrich, Markéta Nedvídková
2. místo: PS1B – Samuel Schindler, Aneta Grygarová
3. místo: PS1A – Nicolas Šteberl, Tomáš Plešivčák a Markéta Štefková

Atmosféra ve třídě v průběhu prezentace byla velmi soutěživá, jednotlivé skupiny se navzájem povzbuzovaly a sledovaly prezentace se zaujetím.

Návštěva výstavy, kterou byly žákyně fascinovány

2018_k3vystavy_01.jpg
Dne 6. 12. 2018 navštívily žákyně třídy K3 výstavu kinetického umění, pop artu i výstavu s názvem "František Kupka – Čech" v Milan Dobeš Muzeu v Dolní oblasti Vítkovic. Akce byla nevšedním kulturním zážitkem a bude využita k inspirativní tvorbě v hodinách výtvarné přípravy.

Aranžéři spolupracují s Fakultní nemocnicí Ostrava

V listopadu letošního školního roku oslovila Fakultní nemocnice Ostrava učitele odborného výcviku naší střední školy s přáním nechat vytapetovat prostory oddělení neonatologie a gynekologie.

Žáci třetího ročníku oboru Aranžér se k tapetování celkem 21 pokojů postavili s chutí a zodpovědně. Práce se jim velmi podařila a výsledek byl srovnatelný s aranžéry, kteří už mají zkušenosti z praxe.

Prodavači v centrále společnosti Ahold

2018_prodavaci_ahold_01.jpg
25. 10. 2018 se již potřetí sešli v Praze žáci ze všech koutů České republiky. V centrále firmy Ahold představenstvo uvítalo více než 100 žáků a zástupců ze 17 středních škol z celé ČR. Ti získali jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku vybraných oddělení supermarketu Albert, zúčastnit se dialogů se zástupci některých oddělení společnosti, nebo se zapojit do testování privátních značek či seznámit se s chodem centrály. Za vedení společnosti Ahold žáky přivítal Mateusz Hilgert, ředitel pro rozvoj podnikání.

Jsme rádi, že mezi pozvanými spolupracujícími školami byla i ta naše. Tento den si žáci velmi užili a již teď se těší na příští setkání.

Návštěva Planetária Ostrava

Dne 27. 11. 2018 navštívila třída EP1 v rámci výuky fyziky vzdělávací pořad Ze Země do Vesmíru. Přednáška, film i celá expozice byly velmi zajímavé a poučné. Žáci se seznámili s celou dlouhou cestou, kterou člověk urazil při zkoumání vesmíru. Zopakovali si znalosti o planetách, hvězdách, Slunci, Měsíci, galaxiích, mlhovinách a dalších objektech, které jsou součástí obrovské kosmické mozaiky. Jedna žákyně o akci napsala: „Jsme vlastně jen mravenci uprostřed jedné galaxie, která je naším domovem.“

Jack and Joe – divadelní hra v angličtině

2018_jack_joe_01.jpg
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy navštěvují se svými vyučujícími cizího jazyka divadelní představení v anglickém jazyce. Dne 27. listopadu 2018 se třídy F1, M1, F4, K4 a M4 zúčastnily hry pod názvem Jack and Joe. Velké množství divadelních postav, charakterizujících život v USA, dodávalo divadelní hře dynamiku a nečekané zvraty událostí mladého diváka vtáhly přímo do děje. Navíc z jeviště byla slyšet slovní zásoba a fráze, se kterými se žáci mohou setkat v reálném životě.

F1 a F2 na výstavě v Hranicích

2018_bilocerna_sympatie_01.jpg
V úterý 13.11. 2018 si žáci F1 a F2 prohlédli v krásném prostoru zámku Hranice na Moravě výstavu velkoformátových fotografií s názvem BÍLOČERNÁ SYMPATIE. Soubor 33 převážně černobílých prací, které si žáci F2 (Nikol Facková, Vojtěch Havlín, Kristýna Kiovská, Veronika Burianová, Natálie Bartošková , Kristýna Bašandová, Saša Nováková a Karolína Tvardková) sami nafotili a instalovali, představuje především přírodu s portrétem a zátiší.

Návštěva výstavní síně Sokolská 26

2018_sitotisk_01.jpg
Dne 1. 11. 2018 navštívila třída F4 v rámci výtvarné přípravy vzdělávací program Situace sítotisku. Kromě vlastního hodnocení vystavených exponátů si žáci vyzkoušeli grafickou techniku tisk z výšky. Vyrobené matrice žáci použijí i při tisku ve škole. Akce byla přínosem pro výuku.


Potravinová sbírka vynesla více než 200 kg potravin

2018_potravinova_sbirka_01.jpg
Přes 202 kg potravin všeho druhu převzali zástupci Potravinové banky v Ostravě v druhé polovině října z rukou zástupců ředitele jako výsledek letošní potravinové sbírky na naší škole. Veříme, že sbírka pomůže dobré věci a potraviny se dostanou do těch správných rukou. Zároveň bychom touto cestou rádi ještě jednou veřejně poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli. Děkujeme!

Naši žáci na Dni otevřených dveří na Krajském úřadě v Ostravě

2018_dod_msk.jpg
Oslavit státní svátek a připomenout si 100 let od vzniku Československa přišli lidé také na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě. V neděli 28. října se tu i přes nepřízeň počasí v rytmu prvorepublikového swingu, jazzu i moderního popu bavilo přes tisícovku návštěvníků.

Žáci oborů Kosmetické služby a Fotograf reprezentovali naši školu ve svých dovednostech. Kosmetičky líčily zájemkyním rudé rty i výrazné oční linky v prvorepublikovém stylu. I malé slečny si přišly na své, když nadšeně obdivovaly své barevné nehtíky. Od mladých fotografů odcházeli návštěvníci s památeční fotografií v ruce. Tato akce se líbila všem zúčastněným, žákům i jejich pedagogům.

Výstava Móda osmiček

2018_moda_osmicek_01.jpg
10. října 2018 se třída H3A v doprovodu Mgr. Kateřiny Nesrstové zúčastnila výstavy ke 100. výročí vzniku Československa ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Výstava Móda osmiček: Trendy let 1918 – 1988 byla vybrána, protože v předmětu Tvorba účesu žáci probírají v celém prvním pololetí historické účesy, úpravu vousů, hygienu, líčení a oděv od starověku až po dnešní dobu.

Výstava Móda osmiček přibližuje vztahy mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představuje proměnlivost módních stylů v oblékání let 1918 – 1988. Součástí je ukázka módních oděvů a doplňků.

Žákům se výstava velice líbila. Byli překvapeni, z jakých materiálů se šaty šily a za kolik si je lidé mohli pořídit.

Využili jsme příležitosti a prošli si celou historickou budovu SZM, tzn. i výstavy a expozice pod názvy Slezsko a Ostravsko 1918 – 1988, Příroda Slezska, Encyklopedie Slezska, Výstava obrazů Zdeňka Buriana (originální díla), unikátní exponáty slona indického – jediné preparáty slona a slůněte (uhynulých v ZOO Ostrava) v ČR.

Obdiv, vytrvalost, nadšení a respekt

2018_czech_open_01.jpg
Toto by mohlo být mottem letošního 13. ročníku Czech Open Para Table Tennis. Mezinárodní turnaj se již tradičně konal ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava na Varenské ulici ve dnech 20. - 22. 9. 2018.

Letos se turnaje handicapovaných hráčů zúčastnilo rekordních 252 sportovců z 32 zemí. Mezi účastníky turnaje stolních tenistů letos nechyběli ani hráči z Japonska, Kostariky, Thajska, Jižní Korey či USA.

Naše škola byla TJ Ostrava oslovena o zdokumentování této akce, kdy naše práce spočívala ve spolupráci mezi fotografem a novinářem. Fotografie současně s články a rozhovory byly zasílány na ITTF (Mezinárodní federace stolního tenisu), kde byly následně zveřejňovány.

Pro našeho studenta Jana Šotka ze 4. ročníku to byla obrovská zkušenost.

Naši maséři na Kilpi RunFest Ostrava 2018

2018_runfest_01.jpg
V neděli 23. 9. 2018 se konal v centru Ostravy 3. ročník běžeckého festivalu RunFest 2018. Žáci oboru Masér sportovní a rekondiční se spolu s učiteli odborného výcviku postarali přímo na Masarykově náměstí o namožená těla sportovců všech věkových kategorií. Ti dobíhali do cíle s desítkami kilometrů v nohách a masáž pro ně byla zaslouženou odměnou.

I přes chladné počasí bylo našim studentům „horko“, neboť zájem o naše služby byl obrovský. Tato sportovně-charitativní akce se všem zúčastněným líbila a my věříme, že spolupráce s organizátory bude pokračovat i nadále.

Živá knihovna povolání a studijních možností

2018_ziva_knihovna_01.jpg
Dne 19. 9. 2018 se naše škola zúčastnila tradiční prezentační akce “Živá knihovna povolání a studijních možností“, která se konala v Dolní oblasti Vítkovic.

Akce byla zaměřena na žáky základních škol, kterým jsme chtěli představit vybrané studijní či učební obory na naší škole.

Konkrétně jsme prezentovali učební obor Kadeřník spolu s učebním oborem s maturitou Kosmetické služby. U stánku, kde naše šikovné žákyně vytvářely případným zájemcům krásné účesy, zdobily nehty a líčily, se tvořily dlouhé řady. Prezentace naší školy byla velmi zdařilá a setkala se s obrovským zájmem ze strany žáků 9. tříd ZŠ.

Cesta k finanční svobodě

2018_financni_svoboda_01.jpg
Ve dnech 19. a 20. června 2018 jsme uspořádali soutěžní dopoledne pro žáky třídy PS1A zaměřené na finanční gramotnost. Žáci objevovali nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad svými financemi pomocí české deskové hry „FINANČNÍ SVOBODA“.

Hraním hry měli žáci možnost získat 30 let finančních zkušeností, lépe se seznámit s finančními produkty, zjistit jak chránit a násobit svůj majetek a odkdy je dobré začít se starat o své peníze, a tím i o svoji budoucnost. Nejlepších výsledků v závěrečné hře dosáhli:

1. Renata Schückeová a Nikola Nováková
2. Sabina Gorolová a Nikola Vrbková
3. Nikol Dubnická a Simona Urbancová

Netradiční zkušenosti pro maséry

2018_sablony_masaze_01.jpg
V rámci projektu Šablony 2017, dotačního programu EU, jsme pro obor Masér sportovní a rekondiční realizovali spoustu zajímavých vzdělávacích aktivit. Zde si žáci třetího ročníku seznámili s čínskou tlakovou masáží a čtvrtý ročník si vyzkoušel techniky chiromasáže. Výuka probíhala se zapojením odborníka z praxe, kde si žáci vzájemně zhodnotili nově naučené postupy.

Tejpovací techniky, plně v režii profesionálního odborníka, byly určeny zase pro žáky prvního ročníku oboru Masér. Toto nové poznání nad rámec ŠVP se setkalo s velkým úspěchem.

Soutěž v písemné a elektronické komunikaci

2018_pek_01.jpg
Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhla na naší škole Letní soutěž v psaní všemi deseti a obchodní korespondenci, které se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání. U žáků třídy EP1 se hodnotila rychlost a přesnost psaní a nejlépe se umístili:

1. místo: Tomáš Kopecký
2. místo: Johanka Galusková
3. místo: Radek Bena

U žáků třídy EP2 se hodnotila věcná a formální správnost při psaní obchodního dopisu. Nejlépe se umístily tyto žákyně:

1. místo: Veronika Káčová
2. místo: Vendula Káčová
3. místo: Sabina Galová a Viktorie Trojková

Žáci obdrželi sladkou odměnu ze SRPŠ.

V procesu

2018_v_procesu_01.jpg
PETRA ADÁMKOVÁ / KRISTÝNA BAŠANDOVÁ / MARTIN BUJOK / VERONIKA BURIANOVÁ / NIKOL FACKOVÁ / VOJTĚCH HAVLÍN / KRISTÝNA KIOVSKÁ / VOJTĚCH MÜLLER / ALEXANDER NOVÁČEK / MARCEL RADIČ / ZUZANA STOLÁROVÁ / KAROLÍNA TVARDKOVÁ / MARTIN ZOUBEK / ANONYM

Vše je v nepřetržitém procesu tvoření – svět, lidé i věci, které je obklopují – a proto nelze vlastně nic považovat za hotový produkt, přestože k tomu často inklinujeme. Nejvděčnější fází procesu je ta raná, ve které se nacházejí právě ti, jejichž myšlení je zatím pružné a příliš nezatížené schematismem. Takoví jsou i autoři fotografií, jež budou do konce léta vystaveny v porubské Kafárně. Žáci 1. ročníku oboru Fotograf jsou stále v procesu – oni i jejich přístup k tvorbě. Svůj svět zachycují prostřednictvím fotoaparátu, někdy digitální cestou, jindy zase analogovou, jejíž proces negativ-pozitiv symbolicky odkazuje k rozporuplnosti světa.

Město, jeho periférie, les, zvířata, věci a znaky jsou nejčastějšími hrdiny vystavených fotografií. Město je zde zachyceno spíše zarůstající, především v sérii fotografií zachycujících ostravskou periférii. Strom a pouliční lampa svým vrcholem směřují k dlažbě jako tělo opilce, sídliště je plné zvířat, avšak postava nikde žádná, žádná lidská tvář. Pouze jedna z vystavených fotografií zachycuje portréty významných osobností. Tato fotografie je tak vlastně záznamem více časů – starého a ještě starších. A kdo usedne na prázdné židle? To je přeci otázka vztahující se k budoucnosti. Je zde vůbec potřeba doslovně citovat člověka, když na jeho přítomnost poukazují věci jím vytvořené či užívané? Člověk je zde přítomen nepřímo; v drapérii odloženého kabátu, ve vyšlapané lesní pěšině, v prostoru opuštěného domu, jehož okno do zahrady je vyzývavě otevřeno, nebo jako autor sprejerského tagu.

Výsledek jednotlivých fází se zdá být nejednoznačný, neboť každému se jeví trochu jinak. Ideální postup zjistíme vždy až na konci, což nás přirozeně znervózňuje. Každý tvořivý proces však vyžaduje určitou míru tajemství, které je ukryto někde za zatáčkou, pod bublající hladinou, za tajemným předmětem, kterému nerozumíme. Proto si na závěr neodpustím výzvu, která není určena pouze vystavujícím, ale nám všem: nevyžadujme pokaždé vyčerpávající odpověď, která nás ochuzuje o vlastní svobodu, jen takto zůstaneme v tvořivém procesu.

Ostravské kontrasty a harmonie

2018_kontrasty_harmonie_01.jpg
Dne 31. 5. 2018 se v budově naší školy uskutečnilo za účasti ředitele SŠSP Mgr. Pavla Chrenky, vedoucí učitelky odborného výcviku Mgr. Petry Chrenkové, učitelů odborného výcviku V. Jasioka, MgA. J. Žižky a L. Simperové a samozřejmě také žáků oboru Fotograf, hodnocení a následné předávání ocenění ve školní fotografické soutěži s názvem Ostravské kontrasty a harmonie.

Dá se říci, že soutěž s následnou výstavou byla opět jednou z příležitostí, kdy žáci oboru mohou zúročit svůj talent, své tak těžce nabyté znalosti a také si mohou s chutí zasoutěžit o jednu z hodnotných cen. 1. cenu obdržel Jonáš Dus, žák 3. ročníku. V poměrně uceleném souboru, ve svých třech fotografiích, představuje divákovi zajímavé, výtvarně a kompozičně zdařilé snímky fragmentů města, - městské krajiny, architektury či vhledu do prostoru kdesi za okenním rámem. 2. cenu pak obdržel Jakub Kempný (2. ročník) za expresivně laděnou dvojici fotografií. Ohnivě rudý západ slunce nad Mostem Miloše Sýkory a nebo ohňostroj mezi panelovou zástavbou. Vše podané s citem pro zachycení výjimečného okamžiku. Třetí cenu obdržela Petra Petřeková (2. ročník) za trojici portrétů v Dolní oblasti Vítkovic ve stylu retro, a to let padesátých a šedesátých minulého století. 4. cenu získala Martina Harazimová (3. ročník) za trojici snímků, detailů městské architektury. Pátou cenu Alexandr Nováček za dvojici snímků, které objevují krásu detailu, a evokují pocit plynutí času. Kromě oceněných se následné výstavy na zámku ve Slezských Rudolticích svými fotografiemi zúčastní žáci Dominik Knýbel, Radovan Šikl, Petra Bazalová, Tomáš Junga, Štěpánka Parvová, Veronika Burianová, Petra Adámková, Markéta Krajhanzlová a David Umlauf. Na závěr je nutno poznamenat, že výstava, která bude na zámku ve Slezských Rudolticích instalována 26. června a potrvá až do září 2018, dostala významnou podporu statutárního města Ostravy. Škola v rámci grantu obdržela 40 000 Kč, a to na zakoupení kvalitní dvanáctibarevné tiskárny Canon s možností tisku o velikosti A2 a na nákup fotopapírů tohoto výstavního formátu. Za což lze představitelům města jedině poděkovat.

Linguo-hrátky 2018

2018_linguo_01.jpg
Dne 6. 6. 2018 proběhlo finálové kolo soutěže Linguo - hrátky, kterého se účastnilo 11 studentů prvních a druhých ročníků napříč obory naší školy. Jednotlivé úkoly spojovalo téma Evropa, a přestože se jednalo o jazykovou soutěž, studenti mohli profitovat i ze svých zeměpisných znalostí. Nejvíce bodů získaly Barbora Netíková z M1 – 1. místo, Alexandra Slaná z M1 – 2. místo a Kristýna Hlavinková z M1 – 3. místo. Všem finalistům děkujeme za účast!

Ekologická olympiáda 2018

2018_ekoolympiada_01.jpg
Dne 24. 4. se konal již třetí ročník environmentální olympiády k příležitosti Dne Země. Účastnila se jí tříčlenná družstva 10 tříd, které mají v tomto školním roce v rámci přírodovědného vzdělávání základy ekologie. Olympiáda měla znalostní a kreativní část. Znalostní část tvořilo deset úkolů od teoretických znalostí o lidském těle, chorobách, vitaminech, přes třídění odpadů až po klasifikaci rostlin a živočichů a poznávání různých přírodnin. V kreativní části soutěžní družstva tvořila různými technikami plakát na téma Země není na jedno použití. V této části se na prvním místě umístila třída M2, na druhém místě třída H1A a třetí místo obsadila třída P2. Celkovým vítězem se stala třída M2, jejíž teoretické i praktické znalosti byly nejlepší. Druhé místo obsadila třída EP1 a třetí K1. Výkon tříd byl oceněn cenami zakoupenými z fondu Sdružení rodičů a přátel střední školy.

Latina – nejen nuda a rutina

2018_latina_01.jpg
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhlo finálové kolo soutěže „LATINA – nejen nuda a rutina“, kterého se zúčastnilo 12 žáků prvního ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční. Úkolů se nejlépe zhostili a nejvíce bodů získali: N. Minárová – 1. místo, M. Hepová – 2. místo, D. Adamcová – 3. místo. Všem finalistům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v dalším životě, neboť audaces fortuna iuvat!

Návštěva zákulisí Divadla Antonína Dvořáka

V rámci výuky výtvarné přípravy navštívily žákyně 2. ročníku oboru Kosmetické služby zázemí ostravského divadla. Během exkurze se dostaly na prkna, která znamenají svět a mohly si vyzkoušet pocit herce před publikem, stojícího na jevišti. Žákyně zhlédly orchestřiště, šatny herců, vlásenkářství i maskérnu. Podívaly se na nácvik baletu a navštívily nahrávací studio se speciálními akustickými efekty. Exkurze se všem velmi líbila a byla velmi poučná. Moc děkujeme provoznímu řediteli divadla panu Ulrichovi za čas, který nám při prohlídce věnoval.

Soutěž v písemné a elektronické komunikaci

2018_soutez_pek_01.jpg
Dne 17. dubna 2018 se na odloučeném pracovišti Polská 6 v Ostravě-Porubě uskutečnila v projektové učebně pro výuku odborných předmětů soutěž v písemné a elektronické komunikaci. 38 soutěžících z 8 tříd změřilo síly v dovednostech a znalostech, které se podle ŠVP vyučují v předmětech Komunikace ve službách a Písemná a elektronická komunikace.

Příjemným závěrem bylo vyhlášení vítězů a předání cen a diplomů těm, kteří se umístili na předních místech. Za ceny děkujeme sdružení rodičů a přátel naší školy. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
  • pětiminutový opis textu – učební obory: Martina Škopková A2
  • pětiminutový opis textu – studijní obory: Renáta Chalupová PS1B
  • norma pro úpravu písemností – učební obory: Barbora Trávničková P2
  • písemnosti pro prodej a platební styk – učební obory: Dominika Tišerová AP3A
  • obchodní dopis – studijní obory: Jakub Wojwoda PS2A
Vítězům i soutěžícím na druhých a třetích místech gratulujeme. Děkujeme za účast v soutěži i všem ostatním žákům.

Odborná soutěž oboru Prodavač

2018_soutez_prodavac_01.jpg
Dne 27. března 2018 se konala školní soutěž Odborných znalostí a dovedností oboru Prodavač všech ročníků. V této soutěži žáci předvedli znalosti v obchodních počtech, zbožíznalství, obchodním provozu a zručnosti dárkového balení láhve, bonboniéry a stříšky na zákusky.

Žáci byli vyhodnocováni dle náročnosti bez rozlišení tříd. Na prvním místě se umístila žákyně prvního ročníku Tereza Košková, na druhém a třetím místě žákyně Barbora Trávníčková a Markéta Wilczková z druhého ročníku.

Obdržely věcné dary, které věnovaly firmy Datart, Kaufland Poruba a Tesco Třebovice, se kterými dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme.

Dámský klub ve studiu Felix

2018_den_pro_zenu.jpg
16. 2. 2018 se žákyně oborů Kosmetické služby a Kadeřník zúčastnily akce s názvem Den pro ženu.

Zajímavý program připravil ateliér Felix Ondřeje Horvatha v centru Ostravy. Naše děvčata se postarala o úpravu vlasů a líčení modelek všech velikostí i různých věkových kategorií. Modelky předváděly v rámci programu módní přehlídku značek Bodies Wears a Betty Barclay.

Organizátoři byli s prací našich žákyň velmi spokojeni a budou i nadále ve spolupráci s naší školou pokračovat.

Lyžařský kurz v Jeseníkách

2018_lyzak_01.jpg
V týdnu od 12. do 16. února 2018 se 31 žáků naší školy zúčastnilo lyžařského pobytového kurzu v Karlově pod Pradědem na chatě Kazmarka. Ve třech družstvech pod vedením zkušených instruktorů - Mgr. Besty, Mgr. Borikové, Mgr. Kojdecké a Mgr. Střeleckého - si zdokonalovali své dovednosti na lyžích i snowboardu. Někteří z nich sice stáli na prkně či lyžích poprvé, ale za den dva již nikdo rozdíl nepoznal. Kromě hltání kilometrů sjezdovek si studenti změřili své síly také v bowlingovém turnaji, zahráli si seznamovací hry, deskové hry anglické, zatančili si na diskotéce a závěrečné jízdy si užili v maskách. V pátek se všichni v pořádku a ve zdraví vrátili do svých domovů obohaceni o krásné zimní zážitky.

Metamorfózy světa a svět v pohybu

vernisaz_2018.jpg
Před více než dvěma tisíci lety Publius Ovidius Naso napsal své Metamorfózy. Metamorfózy světa a svět v pohybu, název výstavy žáků oboru Fotograf, jako by se malinko dotkl oné antické předlohy. Soubor fotografií vystavený v Galerii na schodech na porubské radnici je však zcela současný. Dominika Koblovská ve svých portrétech zkoumá proměny lidské tváře, Štěpánka Parvová zakomponováním modelu do industriálního prostoru proměnu estetiky daného místa, Jonáš Dus se v symbolické rovině dotkl tak proměnlivé oblasti jakou je Střední východ. Radovan Šikl pochopil onu Proměnu jako vidění světa netradiční optikou. Jedině Dominik Knýbel se snad přiblížil Ovidiovým Metamorfózám. Ve svých montážích užívá symboliku, která by se i samotnému Ovidiovi mohla líbit. Na druhou část titulu výstavy, na Svět v pohybu, se pak soustředila Markéta Salíková. A to jak na fiktivní pohyb ve svých komponovaných fotografiích, ale i dynamiku pohybu ve svých reportážních snímcích, Markéta Krajhanzlová zachytila pohyb ve sportovním utkání a Martin Sojka, ve svém jediném promyšleném a inscenovaném snímku, dal pohybu lehký nádech surrealismu.

Dá se jen konstatovat, že každý ze zúčastněných autorů přistoupil k původnímu zadání posvém a nabídl něco osobitého ze svého myšlenkového světa. Samotná vernisáž se pak uskutečnila za účasti místostarostky Poruby Mgr. Zuzany Bajgarové, Mgr. Pavla Chrenky, ředitele Střední školy služeb a podnikání Ostrava-Poruba a zástupkyně pro teoretické a praktické vyučování Mgr. Dagmar Krömrové. Na vernisáž přišla řada hostů, zúčastnili se jí žáci školy a také členové pěveckého sboru gymnázia Olgy Havlové, který přispěl k příjemné atmosféře. Součástí vernisáže bylo i ocenění žáků z oboru Fotograf: Markéty Krajhanzlové, Štěpánky Parvové, Martina Sojky a Dominika Knýbla za úspěšné reprezentování školy ve studentských fotografických soutěžích.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz