Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

66-51-H/01 Prodavač

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač – všeobecné zboží
Název školního vzdělávacího programu: Prodavač – elektrotechnické zboží
 
Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou poskytuje střední odborné vzdělání.
 
Vstupní požadavky na žáka školy
 
Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, bez vážnějších vad řeči, poruch pohybové soustavy, psychických poruch.
 
Žáci budou přijímáni na základě hodnocení ze základní školy. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.
 
Průběh výuky
 
Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty – jazyk český, jazyk německý nebo anglický, ruský jazyk, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie, tělesná výchova – odborné předměty – ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, daňová evidence, komunikace ve službách, aplikovaná psychologie, propagace. Teoretické vyučování probíhá v odloučeném pracovišti Ostrava-Poruba, Polská 1543/6. Odborný výcvik probíhá ve smluvních prodejnách v týdenních cyklech.
 

Profil absolventa
 
Absolvent ŠVP Prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavač jako zaměstnanec v obchodních provozovnách různých typů a velikostí, zejména dle svého zaměření na všeobecné zboží nebo na elektrotechnické zboží. Bude připraven - po získání nutné praxe - uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Absolvent dovede převzít zboží od dodavatele, připravit ho k prodeji, skladovat. Ovládá techniku prodeje zboží, předvedení zboží zákazníkovi a odborné poradenství. Vystavuje doklady spojené s prodejem zboží, ovládá práce na kontrolních pokladnách a pokladních systémech včetně realizace hotovostních a bezhotovostních plateb. Je schopen vyřídit reklamaci zákazníka, orientuje se v základních právních normách, které souvisejí s prodejem zboží.

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů podle platných předpisů.
 
Výstup z oboru
 
Absolventi studia získávají výuční list příslušného oboru a jsou připraveni vykonávat obchodně provozní funkce v maloobchodě a velkoobchodě, pro které je výuční list kvalifikačním předpokladem.
 
Možnosti dalšího studia
 
Absolventi učebního oboru mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu Podnikání, které je ukončeno maturitní zkouškou.
 
Učební plán oboru vzdělávání 66-51-H/01 PRODAVAČ
 
 

Počet týdenních vyučovacích hodin

Názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura 2 1,5 1 4,5
Cizí jazyk 1 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Matematika 1,5 1 1,5 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Celkem VVP 10,5 8,5 7,5 26,5
Odborné předměty        
Ekonomika 0 1,5 2 3,5
Obchodní provoz 1 1,5 1,5 4
Daňová evidence 0 0 2,5 2,5
Komunikace ve službách 1,5 2 1,5 5
Zbožíznalství 2,5 2,5 2,5 7,5
Aplikovaná psychologie 1 1 0 2
Propagace 1 0 0 1
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem OP 22 23,5 25 70,5
Celková hodinová dotace 32,5 32 32,5 97

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz