Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

OPVK Jazykové kurzy

Název projektu: Jazykové kurzy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1291
Dotační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56
Začátek projektu: 1. 7. 2015
Konec projektu: 31. 12. 2015

Naše škola získala grant na realizaci projektu zaměřeného na rozvoj výuky cizích jazyků. Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na středních školách.  V rámci projektu absolvovaly čtyři učitelky cizích jazyků (3x anglický jazyk, 1x německý jazyk) krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí. V následujících příspěvcích jsou zkušenosti a dojmy našich pedagogů z jednotlivých kurzů.

Malta – St. Julians

Mgr. Eva Albrechtová, Mgr. Alena Bělová

Ve dnech 17. 10. 2015 – 31. 10. 2015 jsme se v rámci projektu EU zúčastnily jazykového kurzu na Maltě ve městě St. Julians, kde jsme po 14 dní navštěvovaly tamní jazykovou školu - European School of English. Kurz obecné angličtiny pro dospělé probíhal v desetičlenných skupinách. Byl zaměřen na běžná témata každodenního života. Kurz byl pro nás velkým přínosem, a to nejen po stránce profesní, ale i kulturní a společenské. Přispěl k upevnění, zdokonalení a rozšíření našich znalostí anglického jazyka. Pozitivně hodnotíme mezinárodní složení účastníků, což nám umožnilo poznat kulturu, zvyklosti a životní styl jiných národů.

Jazykový kurz nás utvrdil v přesvědčení, že v dnešní době je znalost anglického jazyka jednou z nejdůležitějších věcí, kterými škola může vyzbrojit žáky do života. Jako učitelkám angličtiny nám poskytl nové poznatky a podněty, jak toho dosáhnout, a tím bezesporu přispěje k naplnění obecného cíle ŠVP pro jazyk anglický na SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba – naučit žáky dorozumět se ve světě.

Irsko - Dublin

Mgr. Jarmila Kojdecká

Kurz v irském Dublinu, kterého jsem se zúčastnila v říjnu roku 2015, probíhal 2 týdny v blocích zaměřených na rozvoj všech jazykových kompetencí, tj. čtení, psaní, poslech, mluvení. K výuce jsme využívali ICT a tištěné materiály a různé webové stránky, které mne inspirovaly a jsou mi přínosem ve výuce. Střídali jsme různé formy výuky a učili se, jak zapojit i méně komunikativní jedince. Těmi byli například Korejci. Setkala jsem se s lidmi z různých koutů světa - Jižní Ameriky, Saudské Arábie, Francie, Španělska, Itálie. Dověděla jsem se spoustu informací o školství v těchto zemích a porovnávali jsme je navzájem s irským vzdělávacím systémem. Ve volném čase jsem se snažila co nejvíce prozkoumat Dublin a s ním spojené reálie, které budu předávat svým studentům v hodinách anglického jazyka. Jazykový kurz přispěl k naplňování cílů ŠVP. Byl inspirací, jak dále rozvíjet komunikační dovednosti žáka, aby byl schopen zpracovávat a vyměňovat si získané informace. Místní učitelé byli velice kreativní a představili nové nápady, jak oživit výuku cizího jazyka na střední škole.

Spolková republika Německo – Berlín

Mgr. Dana Lukášová

V měsíci říjnu 2015 jsem se v rámci projektu EU zúčastnila 14denního zahraničního jazykového kurzu pro učitele. Jazykový kurz se konal ve Spolkové republice Německo v hlavním městě Berlíně a byl pořádán jazykovou školou GLS German Language School Berlin. Kurz obecné němčiny probíhal v desetičlenné skupině, dle výukového plánu GLS Sprachenzentrum v souladu s CEFR a byl veden dvěma kvalifikovanými lektory. Ve výuce se využívala ICT technika, učebnice a jiné tištěné materiály a byly střídány různé formy výuky. Kurz byl zaměřen na rozvoj a zdokonalení konverzačních schopností v souladu s gramatickými znalostmi i na písemný projev. Složení skupiny bylo mezinárodní, což velmi příznivě ovlivňovalo práci ve skupině. Především při diskusích a prezentacích jsme měli možnost získávat nové informace o reáliích, zvycích, kultuře a hodnotách jiných národů. Kurz přispěl k naplňování obecných cílů ŠVP naší SŠ v oblasti rozvoje komunikačních dovedností žáka, a to především novými nápady a podněty obou lektorů. Díky účasti na tomto jazykovém kurzu jsem měla možnost se znovu přesvědčit o důležitosti znalosti cizích jazyků. Z hlediska polohy naší republiky a členství ČR v EU si absolventi SŠ dnes již stále častěji hledají svá uplatnění a zaměstnání v sousedních německy mluvících zemích, což je jeden z důvodů, proč je na SŠ důležitá výuka nejen jazyka anglického, ale i německého. Jazykový kurz byl pro mne velmi přínosným nejen po stránce pracovní, ale i osobní.

Děkujeme vedení SŠ služeb a podnikání Ostrava–Poruba za možnost se těchto zahraničních jazykových kurzů zúčastnit.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz