Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Maturitní zkouška

Harmonogramy maturitních zkoušek - jaro 2018

Přihlášky k maturitní zkoušce - jaro 2018

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku nejpozději do 1. prosince 2017.

Žáci současných závěrečných ročníků se k MZ jaro 2018 přihlašují prostřednictvím svých třídních učitelů.

Bývalí žáci, kteří chtějí konat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou zkoušku v rámci projektu MZ jaro 2018, se přihlašují u zástupců ředitele pro teoretické vyučování (v té budově školy, kde absolvovali studium).

Mgr. Jan Nikel – zajišťuje přihlašování žáků v hlavní budově školy,
Ostrava-Poruba, Příčná 1108 (kancelář zástupců ředitele pro teoretické vyučování).

Ing. Božena Beránková – zajišťuje přihlašování žáků v budově odloučeného pracoviště, Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 (kancelář D2016).

Důležité termíny ve školním roce 2017/2018

01.12.2017 – Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní zkušební období.
25.06.2018 – Termín odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní zkušební období.

Společná část MZ

30.09.2017 – Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ ředitelem školy.
 
31.10.2017 – Termín, do kterého ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata z cizího jazyka pro zpracování školních zkušebních úloh.
 
31.03.2018 – Termín odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ řediteli školy.
 
11.04.2018 – Společná část MZ – písemná práce z českého jazyka a literatury.
 
02.05.2018 až 09.05.2018 – Společná část MZ – písemné práce z cizího jazyka a didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemné práce určí MŠMT do 15. 1. 2017.
 
16.05.2018 až 10.06.2018 – Ústní zkoušky společné části MZ. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
 
15.05.2018 – Nejpozději do tohoto data zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ředitelům škol výsledky didaktických testů. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu didaktického testu.
 
Výsledky hodnocení písemných prací z cizího jazyka zpřístupní CZVV řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v dané třídy.
 
Výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury oznámí ředitel školy žákům ihned po obdržení výsledků hodnocení písemných prací (nejpozději do začátku konání ústních zkoušek).

Profilová část MZ

16.05.2018 až 10.06.2018 – Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí. 
 
03.04.2018 – Od tohoto data je možné konat písemné a praktické zkoušky profilové části.
 
Konkrétní termíny zkoušek profilové části MZ stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Celkové hodnocení MZ

Celkové hodnocení MZ v jarním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu.

Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části MZ, vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Termíny pro konání klasifikační konference tříd, které budou konat MZ, budou určeny později – po stanovení konkrétních termínů jednotlivých částí MZ.

Výše uvedené termíny nemusí být konečné s ohledem na průběžné změny, které provede MŠMT.


Formulář pro seznam četby (ČJ)
 
 
 
 

Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
69-41-L/02 - Masér sportovní a rekondiční
34-56-L/01 - Fotograf
69-41-L/01 - Kosmetické služby
64-41-L/51 - Podnikání (denní i dálková forma)

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800

telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561