Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

69-51-H/01 Kadeřník

Název školního vzdělávacího programu: Kadeřník, kadeřnice
 
Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou poskytuje střední odborné vzdělání.
 
Vstupní požadavky na žáka školy
 
Do studia jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Studium je vhodné pro hochy i pro dívky.
 
Průběh výuky
 
Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk německý nebo anglický, občanská nauka, fyzika, chemie,biologie a ekologie, matematika,  tělesná výchova informační a komunikační technologie a ekonomika) a odborné předměty (výtvarná příprava komunikace ve službách, zdravověda, tvorba účesů odborný výcvik).
 
Odborná praxe probíhá v týdenních cyklech na pracovištích školy a žáci se prakticky učí realizovat denní účesy dle předlohy nebo přání zákazníka, zhotovovat společenské a večerní účesy, používat vlasové doplňky, barvení a odbarvování vlasů, sušení vlasů různými technologiem a preparování vlasů.
 
Součástí výuky jsou  také různé techniky prodlužování vlasů, základy kosmetických služeb, soutěže a odborné stáže ve spolupráci se školami ze Slovenska, Polska a Německa.
 

 
Profil absolventa
 
Absolvent ŠVP Kadeřník, kadeřnice se uplatní při poskytování profesionálních kadeřnických služeb v provozovnách, studiích a salonech. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k profesní připravenosti a celkovému osobnostnímu rozvoji.

V průběhu přípravy v učebním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti v rámci zhotovování dámských, pánských a dětských účesů vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka. Absolvent uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům a je připraven poskytovat poradenské služby k ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. V rámci vzdělávání je kladen důraz na osobnost žáka, na jeho životní adaptabilitu ve společnosti a v rychle se měnících pracovních podmínkách.

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů podle platných předpisů.
 
Výstup z oboru
 
Absolventi studia získávájí výuční list v smožností uplatnění v kadeřnických službách, včetně prodlužování vlasů nebo v samostatné činnosti.
 
Možnosti dalšího studia
 
Absolventi učebního oboru mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu 64-41-L/524 Podnikání v denní nebo dálkové formě studia, které je ukončeno maturitní zkouškou.
 
Učební plán oboru vzdělání 69-51-H/01 KADEŘNÍK
  Počet týdenních vyučovacích hodin
Názvy vyučovacích předmětů 1 ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 0 1 0 1
Chemie 1 0 0 1
Biologie a ekologie 1 0 0 1
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 2 3
Celkem VVP 11 10 9 30
Odborné předměty        
Výtvarná příprava 2 2 1 5
Komunikace ve službách 0 1 1 2
Zdravověda 1 1 1 3
Tvorba účesů 4 4 4 12
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem OP 22 23 22 67
Celková hodinová dotace 33 33 31 97

 

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz