Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

34-56-L/01 Fotograf

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Studium je vhodné pro hochy i pro dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, cizí jazyk, společenské vědy, fyzika, chemie, biologie a ekologie,matematika, tělesná výchova a informační technologie, ekonomika) a odborné předměty (výtvarná příprava, digitální fotografie, fotografie, optika a přístroje, fotografické  materiály a odborný výcvik).

Odbornou praxi žáci absolvují na pracovišti školy. Žáci se prakticky naučí zhotovení portrétních fotografií, zhotovení černobílých fotografií klasickou i digitální technikou, zpracování barevných digitálních fotografií, zpracování a úpravu pomocí počítačových programů IrfanView, PhotoShop, Gimp, základy retušování a práci s videokamerou.

Součástí odborné praxe jsou exkurze v ČT, focení mimo pracoviště školy, modelingové fotografie, výstavy, soutěže, stáže pro vybrané žáky ve Slovenské republice a v Polsku.


Výstup z oboru

Absolventi studia jsou připraveni vykonávat samostatnou činnost v oblasti fotografických služeb.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách, bakalářském, magisterském studium na vysokých školách především v navazujících směrech (FAMU, Slezská univerzita Opava).

Učební plán oboru vzdělání 34-56-L/01 FOTOGRAF

  Počet týdenních vyučovacích hodin
Názvy vyučovacích předmětů 1 ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty          
Český jazyk a literatura 3 3 3 2 11
Anglický jazyk (volitelný předmět) 3 3 3 3 12
Německý jazyk (volitelný předmět) 3 3 3 3 12
Dějepis 2 0 0 0 2
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Fyzika 1 0 0 0 1
Chemie 0 0 1 1 2
Biologie a ekologie 0 1 0 0 1
Matematika 3 3 2 2 10
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 4
Ekonomika 0 0 1 2 3
Celkem VVP 15 14 14 14 57
Odborné předměty          
Výtvarná příprava 1 1 1 1 4
Komunikace ve službách 0 1 1 1 3
Digitální fotografie 2 2 2 2 8
Fotografie 3 3 2 3 11
Optika a přístroje 2 2 0 0 4
Fotografické materiály 1 1 1 1 4
Odborný výcvik 9 9 12 9 39
Celkem OP 18 19 19 17 73
Celková hodinová dotace 33 33 33 31 130

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz