Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Erasmus+ Odborná stáž pro všechny IINázev projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné vzdělávání a příprava
Začátek projektu: 1. 6. 2017
Konec projektu: 31. 5. 2019

Naše škola získala grant na realizaci projektu mobilit žáků studijního oboru Podnikání a Ekonomika a podnikání a učebního oboru Prodavač a Aranžér. Ve čtyřech bězích (podzim 2017, jaro, 2018, podzim 2018 a jaro 2019) pojede celkem 40 žáků s pedagogickým doprovodem na odbornou stáž do velkoobchodu Metro Cash & Carry SR, s. r. o. ve slovenské Žilině. Projekt je zaměřen na mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cíl projektu:
Výměna zkušeností a prohlubování vědomostí a dovedností žáků v teoretickém a praktickém vyučování, zlepšení flexibility a adaptability účastníků na evropském trhu práce, seznámení účastníků s pracovními podmínkami ve firmách jiné zemi a poznání jiného způsobu odborného vzdělávání.

Výstupy projektu:
  • Prohloubené a inovované kompetence podpořených žáků.
  • Skupinová práce na téma: Přínos zahraniční stáže pro můj profesní rozvoj.
  • Trojjazyčný slovník (česko x slovensko x anglický) zaměřený na odbornou terminologii z velkoobchodu.
  • Fotodokumentace z průběhu stáží na CD.

Projektový manažer: Milada Zemková

Zpráva účastníků stáže č. 1

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540

První desetičlenná skupina absolvovala stáž v termínu od 26. 11. do 9. 12. 2017 ve Slovenské republice. Vysílající organizace byla Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě a přijímající organizací byla firma METRO Cash & Carry SR s. r. o. v Žilině.

Cílem stáže bylo seznámení se s velkoobchodními operacemi firmy Metra cash&carry – nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kromě toho samotná účast na stáži vedla k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace žáků. Našim úkolem byla práce na trojjazyčném (česko x slovensko x anglickém) odborném slovníku z oblasti obchodu se zaměřením na velkoobchodní činnosti.

V projektu byly nově uplatněny principy Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – ECVET. Cílem je zvýšit kvalitu stáží v zahraničí. Pro každý obor je stanovena Jednotka výsledků učení (co se má v zahraničí naučit) – Prodej zboží a Aranžování zboží.  Na konci stáže žáci prokazovali znalosti z těchto jednotek výsledků učení.

Příspěvek stážisty Tomáše Fiuráška

"Mezi první body přínosu odborné stáže ve firmě Metro (Makro) v Žilině bych zařadil osobní růst k individualitě a samostatnosti. Jak řekl známý maďarský matematik Alfréd Renyi v jedné ze svých publikací; „Chcete-li vyniknout v davu, musíte z něj vystoupit“. Díky této stáži jsem si mohl tuto citaci prožít osobně a zamyslet se pořádně nad ní. Nelze se neustále schovávat za dav – nutno se postavit sám za sebe. Dle mého názoru dospělost začíná ve chvíli, kdy se pustíme bezpečného domova a jsme odkázáni na to, co si sami zařídíme nebo vybereme. Díky stáži jsem si tuto skutečnost mohl plně prožít.

Jako další neméně důležitý bod bych přiřadil pohled na chod velkoobchodu a dřinu okolo něj. Málokdy si uvědomujeme, kolik práce se za tímto „kolosem procesů“ skrývá a tahle sonda do nitra Metra mi opravdu sáhla do svědomí. Nejsou to hasiči, nejsou to policisté… a další všemi propagovaná „zaměstnání snů“ a přesto se jedná o poměrně náročné a zodpovědné zaměstnání, bez kterých, ač se nám to možná nyní nezdá, bychom taktéž nemohli žít „Česko/Slovenský sen“. (Například: Jít si ráno pro čerstvé pečivo anebo nakoupit na Vánoce.)

Další bod přínosu stáže pro můj jak studijní tak osobní život, bych určitě přiřadil školení. Školení o hygieně, normách HACCP, školení o BOZP či jak poznat okem nepravé EURO bankovky. Málokdy si uvědomujeme, kde bychom bez těchto školení zaměstnanců pracujícími s potravinami nyní byli.

Závěrem bych připojil jako přínos stáže rozsáhlou odbornou terminologii a marketingové směřování. Dozvěděl jsem se, jaký je rozdíl mezi „zlatým“, „stříbrným“ a „modrým“ zákazníkem a jak si zajistit spokojeného zákazníka.

Všechny výše jmenované body jsou velkým přínosem pro můj život, jak osobní, tak studijní a budu na Metro v Žilině rád vzpomínat."

Zpráva účastníků stáže č. 2 (25. 02. – 10. 03. 2018 v Žilině)

Název projektu: Odborná stáž pro všechny II
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034540

2018_erasmus_zilina_brezen.jpg
Dne 25. 02. 2018 skupina deseti žáků ze třídy PS1A, PS1B, P1, EP3 a A2 odjela do Žiliny na 14 denní stáž.

"Ubytovali jsme se na školním internátě při Střední odborné škole stavební v Žilině, a protože firma, ve které jsme pracovali, byla nedaleko, odpolední hodiny jsme využili na zdravotní procházky a obhlídku okolí města.

Ihned první den ve firmě se nás ujala pí Milada Parišová, která se nám po celou dobu stáže věnovala a každý den pro nás měla připravený program. Byli jsme rozděleni do skupin a střídali jsme se na různých odděleních, například na pokladnách, v distribuci, reklamaci, zapojili jsme se do ukládání a oceňování zboží v oddělení NON FOOD. Protože byla zahájena jarní sezóna, kompletovali jsme na oddělení NON FOODU zahradní nábytek, různé typy grilů, houpaček. Tato činnost nás velmi bavila. Vedoucí na odděleních nás vždy seznámila se sortimentem, proškolila nás o strategii kontroly, úpravy a oceňování zboží. Mimo jiné jsme se účastnili několika školení, která se týkala vedení firmy, kontroly kvality zboží a s proaktivním prodejem. Seznámili jsme se se „Zlatými pravidly společnosti“, které vyjadřovaly přístup a chování zaměstnanců k zákazníkovi. Praxe se nám ve firmě moc líbila, činnosti byly různorodé a pro nás velmi zajímavé.

V polovině naší stáže o víkendu jsme si odpočinuli a využili jsme volný čas k prohlídce města Žiliny. Zastavili jsme se v kostele Nejsvětější trojice, kde jsme si prohlédli jeho interiér. V neděli jsme navštívili Budatínský zámek a někteří z nás šli na prohlídku zámku. Měli jsme velmi mladého, ale informovaného průvodce, který nás zaujal svými znalostmi. Na internátě jsme měli k dispozici místní tělocvičnu a posilovnu, kterou jsme využili.

Stáž pro nás byla velmi přínosná, získali jsme také cenné informace z velkoobchodní činnosti, porozuměli slovenskému jazyku, tvořili jsme česko-slovensko-anglický slovník a seznámili jsme se slangovým slovníkem firmy. Zaměstnanci používali výrazy, které jsme neznali.
 
Uvědomili jsme si, že odpovědnost, která se od pracovníků očekává, je pro práci v obchodě velmi důležitá."

studenti SŠSP Ostrava-Poruba – Simona Volná (PS1A), Lukáš Votýpka (PS1A), Marie Adámková (PS1B), Elen Winklerová (PS1B), Daniel Kroščen (EP3), Vojtěch Slavík (EP3), Tereza Košková (P1), Matouš Hurta (P1), Sabina Klozíková (A2), Anna Tomečková (A2)

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz