Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

66-52-H/01 Aranžér

Název školního vzdělávacího programu: Propagace a reklama
 
Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou poskytuje střední odborné vzdělání.
 
Vstupní požadavky na žáka školy
 
Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, nesmí trpět poruchami pohybové soustavy, psychickými poruchami, poruchou barvocitu a prostorového vidění. Nesmí trpět na alergická onemocnění rukou a dýchacích cest.
 
Žáci budou přijímáni na základě hodnocení ze základní školy. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.
 
Průběh výuky
 
Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty – jazyk český, jazyk německý nebo anglický, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, informační technologie, tělesná výchova – odborné předměty – ekonomika, propagace, zbožíznalství, odborné kreslení, aranžování, písmo, dějiny umění, psychologie, komunikace ve službách, počítačová grafika. Teoretické vyučování probíhá v odloučeném pracovišti Ostrava-Poruba, Polská 1543/6. Odborný výcvik probíhá v týdenních cyklech na odloučeném pracovišti v Ostravě Porubě, Polská 1543/8.

Profil absolventa
 
Absolvent ŠVP Propagace a reklama se uplatní v profesích souvisejících s propagací a reklamou zboží a služeb na trhu ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, ve společnostech a firmách provozujících výstavnictví a propagační činnost a ve službách.

V průběhu přípravy v učebním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti z propagace, počítačové grafiky, aranžování, odborného kreslení a aplikované psychologie.

Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních a reklamních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb, v reklamních firmách.

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů podle platných předpisů.
 
Výstup z oboru
 
Absolventi studia získávají výuční list s možností uplatnění v obchodních firmách, reklamních agenturách nebo v samostatné výkladní a propagační činnosti.
 
Možnosti dalšího studia
 
Absolventi učebního oboru mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu, které je ukončeno maturitní zkouškou.
 
Učební plán oboru vzdělání 66-52-H/01 ARANŽÉR
  Počet týdenních vyučovacích hodin
Názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura 2 1,5 1 4,5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Matematika 1,5 1 1,5 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Celkem VVP 10,5 8,5 7,5 26,5
Odborné předměty        
Ekonomika 0 1,5 2 3,5
Aranžování 1 1 1 3
Odborné kreslení 1 0,5 1 2,5
Písmo 1 0,5 1 2,5
Zbožíznalství 1 0 0 1
Propagace 1 1,5 1,5 4
Počítačová grafika 1 1,5 1,5 4
Dějiny umění 0 0 1 1
Aplikovaná psychologie 1 1 0 2
Komunikace ve službách 0 1 1 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem OP 22 23,5 25 70,5
Celková hodinová dotace 32,5 32 32,5 97

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz